Pohyb kamery ako výrazový prostriedok

Mário Ondriš (Školiteľ: Mgr.art.Dodo Šimončič) | pridané: 11. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

ONDRIŠ, Mário: Pohyb kamery ako výrazový prostriedok (Diplomová práca) / Mário Ondriš. – Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Filmová a televízna fakulta: Ateliér kameramanskej tvorby. Vedúci práce: Dodo Šimončič Bratislava: FTF VŠMU, 2007. 41s.

Práca sa zaoberá pohybom kamery a jeho výrazovými možnosťami prevažne v hranom filme.

Rozdelil som ju na dve časti. Prvá časť pojednáva o pohybe kamery ako takom. Čiže čo je to pohyb kamery, ako ho môžeme rozdeliť a ako technika a objavy v nej napomohli vývoju pohybu kamery vo filme. Obsahuje 5 obrázkov. V druhej časti, ktorej som venoval väčší priestor, som sa pokúsil historicky zachytiť vývoj pohybu kamery v jednotlivých hraných filmoch v dejinách kinematografie. Tak, že som zoradil filmy od počiatku až po súčasnosť, ktoré podľa môjho názoru zohrávajú významnú úlohu pri objavnom, prípadne novom využívaní pohybu kamery ako výrazového prostriedku. Rozdelil som ju na štyri podkapitoly, nemý film, zvukový film, šesťdesiate roky, osemdesiate roky až súčasnosť. Pri každej novej podkapitole sa v úvode snažím opísať dôvod, ktorý mohol viesť k zmene spôsobu snímania, prípadne spôsobu vnímania pohybu kamery. Píšem tu o 15 hraných filmoch z toho 3 spomínam iba okrajovo plus 3 experimentálne filmy. Druhá časť obsahuje 37 obrázkov prevažne z filmov a konkrétnych jednotlivých scén o ktorých píšem.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3161.doc 2 561 536 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Vysoká škola muzických umení v Bratislave - Filmová a televízna fakulta - Iná katedra

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ONDRIŠ, Mário: Pohyb kamery ako výrazový prostriedok [ Diplomová práca ] Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Mgr.art.Dodo Šimončič. Rok obhajoby: 2007