sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
64 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Modelovanie vzniku výmoľovej erózie v okolí Bardejova pomocou geografických informačných systémov

Štefan Koco (Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.) | pridané: 11. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Výmoľová erózia je komplexný prírodný jav spojený s extrémnymi zrážkami a antropogénnymi zmenami vo využití zeme. Na Slovensku najviac výmoľov vzniklo v stredoveku, kedy dochádzalo k rozsiahlej devastácii lesného porastu a výrazným klimatickým zmenám. V našej práci sme použili dva vybrané modely pre lokalizáciu vzniku výmoľov a prostredníctvom geografických informačných systémov sme analyzovali presnosť týchto modelov na vybranom území v okolí stredovekého mesta Bardejov na východnom Slovensku. Výsledky tejto práce poukazujú, že lokalizácia starých permanentných výmoľov je na tomto území spojená s topografickou predispozíciou reliéfu, predovšetkým s prispievajúcimi plochami. Taktiež sme potvrdili, že spôsob využitia zeme patrí medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce výmoľovú eróziu. Zároveň sme poukázali na možnosti využitia GIS-ov pri analýze potenciálu územia na vznik výmoľovej erózie v minulosti, súčasnosti alebo v budúcnosti v prípade klimatických zmien alebo zmien vo využívaní zeme. Výmole sú tiež dôležitým ukazovateľom pri rekonštrukcii prírodných podmienok v minulosti s použitím technológie GIS a terénneho mapovania.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.fhpv.unipo.sk/ ~kocoste/ Projekty/ Diplomova_praca/ diplomovka.html

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOCO, Štefan: Modelovanie vzniku výmoľovej erózie v okolí Bardejova pomocou geografických informačných systémov [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja. Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Modeling the inception of gully erosion around town of Bardejov using geographic information systems

Štefan Koco (Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.) | added: 11. júla 2007

Abstract of diploma thesis:

Gully erosion is a complex phenomenon associated with extreme rainfall events and antropic land use changes. In Slovakia, many of the gullies found in current landscape were formed in medieval times, when extensive deforestations and climate change occured.

Gully erosion is a complex phenomenon associated with extreme rainfall events and antropic land use changes. In Slovakia, many of the gullies found in current landscape were formed in medieval times, when extensive deforestations and climate change occured. In our study, we used a geographic information system (GIS) technology, two selected models for prediction of gully location to analyze a teritorry around medieval town of Bardejov in Eastern Slovakia. The results of this study showed that the location of old permanent gullies found in this area is strongly associated with topography, especially contributing areas. It was confirmed that the character of land use (farmland vs. forestland) is among key factors controlling the gully formation. The study shows that GIS presents an important tool in analyses of gully erosion potential in the past, present or future in case of global climate changes and possible land use changes. Gullies are also important landmarks of past landscape conditions that can be reconstructed back in time using a GIS and field-mapping technology.