sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
50 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Analýza systému separovaného zberu odpadu v Martine

Jaroslava Hlinková (Školiteľ: Doc.Ing.Maroš Soldán, PhD.) | pridané: 12. júla 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie efektívnosti separovaného zberu odpadov v meste Martin. Plánom spoločnosti Brantner Fatra s.r.o., ktorá má na starosti zber a zhodnocovanie odpadu, je uplatnenie projektu kontajnerizácie v nasledujúcom roku, aby sa zlepšila účinnosť separácie.

Bakalárska práca je rozdelená na päť hlavných častí. V úvodnej časti je charakterizovaný separovaný zber, jeho filozofia, druhy odpadov, ktoré možno separovať a spôsoby ich spracovania. V ďalšej časti sú popísané spôsoby separovaného zberu, význam a vývoj separovaného zberu. Hlavnou časťou bakalárskej práce je vyhodnotenie súčasného stavu separovaného zberu odpadu v meste Martin. V tejto časti je opísaný stav separácie za posledné štyri roky. Záverečná časť obsahuje navrhované opatrenia na zlepšenie súčasného stavu separácie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3165.pdf 481 444 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta - Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústredná knižnica - Študijné a informačné stredisko
Pavlínska 16
Trnava
917 24
http://www.mtf.stuba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

HLINKOVÁ, Jaroslava: Analýza systému separovaného zberu odpadu v Martine [ Bakalárska práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: Doc.Ing.Maroš Soldán, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

Analysis of system of separated collecting of waste in Martin

Jaroslava Hlinková (Supervisor: Doc.Ing.Maroš Soldán, PhD.) | added: 12. júla 2007

Abstract of bachelor thesis:

Purpose of bachelor work was evaluation of efficiency of separated collecting of rubbish in town Martin. The plan of company Brantner Fatra s. r. o., which is concerned with salvage and evaluating of rubbishwaste, is application of project of containerisation in subsequent year to improve efficiency of separation. Bachelor work is divided into a five main parts.

Purpose of bachelor work was evaluation of efficiency of separated collecting of rubbish in town Martin. The plan of company Brantner Fatra s. r. o., which is concerned with salvage and evaluating of rubbishwaste, is application of project of containerisation in subsequent year to improve efficiency of separation.

Bachelor work is divided into a five main parts. In the introductory part, there is characterized separated sorting, its philosophy, kinds of rubbishs, which ones can be separated and ways of their processing. In the next part ways of separated salvage, importance and development of separated salvage are described. The most important part of bachelor work is evaluating of contemporary state of separated salvage of rubbish in town Martin. In this part, here is described state of separation for the last four years. The final part included proposed measures to improving of contemporary state of separation.