sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií » Analýza využitia služieb poskytovaných na báze technológií...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
40 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Analýza využitia služieb poskytovaných na báze technológií xDSL vo svete s prihliadnutím na začlenenie do konvergovanej siete NGN, súčasný stav a trendy vývoja

Tomáš Trokšiar (Školiteľ: doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.) | pridané: 17. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Predmetom diplomovej práce je problematika technológií xDSL, ich začlenenie a využitie v sieťach novej generácie (NGN) a služby poskytované koncovým používateľom prostredníctvom týchto technológií. V práci je uvedená stručná charakteristika sietí NGN, požiadavky, z ktorých sa vychádzalo pri ich návrhu, výhody a nevýhody v porovnaní so súčasnými telekomunikačnými sieťami a trendy vývoja a nasadzovania tohto typu sietí vo svete. Ďalej práca obsahuje popis najrozšírenejších technológií používaných na realizáciu širokopásmových prípojok, a to najmä rôzne varianty xDSL technológií na metalických vedeniach, ktoré sú tiež porovnané s vybranými technológiami na iných typoch telekomunikačných vedení z hľadiska prenosových rýchlostí a z hľadiska popularity a penetrácie v jednotlivých oblastiach sveta. Uvedených je tiež niekoľko služieb, ktoré môžu byť poskytované prostredníctvom širokopásmových technológií a momentálne sú vo svete populárne. Sú popísané možnosti ich využitia, vhodnosť jednotlivých technológií pre ich využívanie, aktuálny stav služieb a trend vývoja v budúcnosti z hľadiska vylepšenia funkcionality a počtu používateľov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3168.pdf 1 009 626 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
diplomovka.troky.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Katedra telekomunikácií

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

TROKŠIAR, Tomáš: Analýza využitia služieb poskytovaných na báze technológií xDSL vo svete s prihliadnutím na začlenenie do konvergovanej siete NGN, súčasný stav a trendy vývoja [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Katedra telekomunikácií. Školiteľ: doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Application-analysis of provided services based on xDSL technologies in the world with taking account of integration into converged NGN network, present state and trends of evolution

Tomáš Trokšiar (Supervisor: doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.) | added: 17. júla 2007

Abstract of diploma thesis:

Subject of this diploma thesis is the problem of xDSL technologies, their integration and use in New Generation Networks (NGN), and services provided to end-users via these technologies.

Subject of this diploma thesis is the problem of xDSL technologies, their integration and use in New Generation Networks (NGN), and services provided to end-users via these technologies. In the thesis, there is a brief characteristics of NGN networks, demands, from which came out the proposal, advantages and disadvantages in comparison with contemporary telecommunication networks, trends of evolution and applying this type of networks in the world. Thesis also includes description of most widespread technologies used to implement broadband connections, particularly the xDSL technologies on metallic lines, which are compared with some technologies used on other types of telecommunication lines; compared are transfer speeds, popularity and penetration in each individual region. Mentioned are also some services, which can be provided via broadband connections and are popular in the world now. Described are possibilities of use, suitability of technologies for using these services, present state and trends of evolution in the future with aspect on improving functionality and number of users.