diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií » Účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v SR a...

Účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v SR a ČR

Martin Jevčák (Školiteľ: Mgr. Ladislav Öllős, PhD.) | pridané: 18. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Hlavnou témou diplomovej práce je účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v Slovenskej republike a Českej republike. Práca je rozdelená na 5 kapitol. Obsahuje 3 prílohy a 3 tabuľky. V úvode autor poskytuje pohľad na národnostnú problematiku z pohľadu medzinárodného spoločenstva. V prvej kapitole sa venuje problematike multikulturalizmu prostredníctvom problematiky národnostných menšín. Charakterizuje pojem multikulturalizmus, ich teoretické východiská a vývoj. V druhej kapitole definuje pojem účasti na správe vecí verejných aj z právneho hľadiska a jeho zakotvenie v medzinárodných zmluvách. V tretej kapitole rozoberá Slovenskú republiku z pohľadu participácie národnostných menšín na verejnom živote. V štvrtej kapitole rozoberá prístup Českej republiky k tejto problematike. V piatej kapitole porovnáva tieto dve krajiny, poukazuje na rozdiely a podobnosti aj v kontexte stredoeurópskeho vývoja.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3169.doc 686 592 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra politológie a európskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

JEVČÁK, Martin: Účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v SR a ČR [ Diplomová práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra politológie a európskych štúdií. Školiteľ: Mgr. Ladislav Öllős, PhD.. Rok obhajoby: 2007