sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
71 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ing. Michal Aftanas
Michal.Aftanas@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2006

Školiteľ:
doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc

Kľúčové slová:
FSK, 4FSK, analog devices, digital modulation, signal processor

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia

Ing. Michal Aftanas (Školiteľ: doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc) | pridané: 20. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Úlohou diplomovej práce je implementovanie algoritmov na prenos informácie

pomocou frekvenčného kľúčovania (FSK) opísaného v knihe Porat, B.: A Course I

Digital Signal Processing, s.566-580. Navrhnutie algoritmov a implementovanie

programových prostriedkov umožňujúcich demonštráciu príjmu a vysielania dát

pomocou FSK s využitím modulu softvérového rádia na báze obvodov Analog Devices

ADSP 2181, špecializovaného signálového procesora AD6620 a DDS modulátora

AD7008, ktoré boli vyvinuté na KEMT FEI TU v Košiciach. Programové prostriedky

realizovať v Assembleri signálového procesora ADSP 2181. Porovnať výsledky

simulácie algoritmov v Matlabe a v prostredí VisualDSP++ pre processor ADSP2181.

Analyzovať vplyv obmedzenej presnosti a rýchlosti cieľového procesora na dosiahnuté

výsledky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3170.pdf 2 641 814 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

AFTANAS, Michal: Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií. Školiteľ: doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

FSK signal processing based on software defined radio principle

Ing. Michal Aftanas (Supervisor: doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc) | added: 20. júla 2007

Abstract of diploma thesis:

The aim of a diploma thesis is implementing algorithm for transmit information by frequency shift keying (FSK), that is described in book Porat, B.: A Course I Digital Signal Processing, page 566-580.

The aim of a diploma thesis is implementing algorithm for transmit information

by frequency shift keying (FSK), that is described in book Porat, B.: A Course I Digital

Signal Processing, page 566-580. Propose algorithms and implementing software

products that allows demonstrate receiving and transmiting data through FSK with

utilize modules software defined radio principle on Analog Devices ADSP 2181 base,

specialistic signal procesor AD6620 and DDS modulator AD7008, that was developed

in KEMT FEI TU in Košice. To realize software products in asembler of signal

procesor ADSP 2181. Compare results of simulation algorithm in matlab and

VisualDSP++ for procesor ADSP 2181. Analyse influence of delimited precision and

speed procesor on attained results