sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
43 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ján Kaňuk
Katedra Geografie a Regionálneho rozvoja
FHPV PU v Prešove
ul. 17 novembra 1
080 01 Prešov

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 2006

Školiteľ:
doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Kľúčové slová:
geografia, energetika, solárna energia, morfologicko-funkčná typizácia urbánneho priestoru, 3D model mesta, potenciál využívania solárneho žiarenia

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Potenciál využitia solárneho žiarenia pre územie mesta Bardejov

Ján Kaňuk (Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.) | pridané: 23. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa venuje ohodnocovaniu potenciálu budou pre využitie slnečného žiarenia pre energetické účely na príklade mesta Bardejov, kde sa sledujú aj vzťahy medzi morfologicko-funkčnými časťami mesta.

Predkladaný projekt sa venuje potenciálu využitia solárneho žiarenia pre konkrétny región. Naše teoreticko-metodologické stratégie vychádzajú z prehľadu problematiky obnoviteľných zdrojov energie v odbornej domácej i zahraničnej literatúre s akcentom na solárne žiarenie a technologické možnosti využívania slnečného žiarenia. Keďže jednou zo základných zložiek geografie je priestorovo-lokalizačný atribút, ďalšia časť predkladanej štúdie je orientovaná na charakteristiku observačného územia s dôrazom na vlastnú lokalizáciu, charakteristiku fyzicko-geografických komponentov krajiny, kde sa detailnejšie venujeme morfometrickým parametrom georeliéfu a klimageografickej a meteorologickej situácii, ktoré sú v priamej afinite s distribúciou solárneho žiarenia na konkrétne teritórium. Súčasťou analýzy skúmaného územia sú charakteristiky socio-ekonomických aktivít, ktoré kladú požiadavky na energetiku a zásobovanie elektrickou energiou. Našou snahou je dokázať, že solárny potenciál, ktorý existuje v našom záujmovom území, je postačujúci na zabezpečenie všetkých energetických požiadaviek kladených spoločnosťou. Značnú pozornosť venujeme delimitácii intraurbánneho priestoru a teda rozčleneniu mesta podľa morfologicko-funkčného atribútu. Objektom nášho výskumu sú budovy resp. ich feriálne plochy striech, na ktoré by sa eventuálne inštalovali solárne systémy. Budovy z nášho hľadiska predstavujú základné komponenty urbánnej krajiny, ktoré sú priestorovo diferencované do jednotlivých morfologicko-funkčných zón. Jedným z hlavných cieľov práce je bonifikácia budov a následná evalvácia týchto zón, ktorá vedie ku vzájomnej komparácii a konfrontácii so zámerom vyčleniť tie plochy resp. oblasti, ktoré sú atraktívne pre spomínané účely. Za kľúčovú časť práce považujeme rozbor kardinálnych metodologických východísk, ktoré sú implementované do metodiky práce a výskumných vedeckých postupov. Okrem spomínanej delimitácii morfologicko-funkčných častí mesta a metodiky práce za veľký prínos našej rekognoskácie považujeme aj prezentáciu výsledkov práce a diskusiu o záveroch a aplikáciách v reály. Súčasťou práce je trojrozmerný model mesta spracovaný pre GIS.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.fhpv.unipo.sk/ ~kanukj/ projekty.htm

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Ján Kaňuk.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KAŇUK, Ján: Potenciál využitia solárneho žiarenia pre územie mesta Bardejov [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja. Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

The Potential of Solar Energy Utilisation for the Area of the Town of Bardejov

Ján Kaňuk (Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.) | added: 23. júla 2007

Abstract of diploma thesis:

The project deals with bonification of solar energy utilization for energy purposes on example of the town of Bardejov.

The project deals with the potential of solar energy utilisation in the concrete region. The theoretical and methodological strategies are based on a summary of the issues of renewable sources of energy in professional Slovak and foreign literature, which deals mainly with solar radiation and technological possibilities of solar radiation utilisation. As one of the basic parts of geography is spatial attribute, the second part of the work deals with the characteristics of the observed area with the emphasis on the localisation itself, characteristics of physical and geographical components. Morphometrical parameters of georelief and klimageographical and meteorological situation, which are in direct affinity with the distribution of solar radiation in the concrete territory are dealt with in detail. Part of the analysis of the researched area are also characteristics of socio-economical activities, which are connected with energy use and supply with electrical energy. The aim if the work is to prove that solar potential, which exists in the area is sufficient to provide all energetic needs of society. Considerable attention is paid to delimitation of interurban area, which means the division of the town according to morphological and functional attributes. The subject of the research are buildings like ferial areas of roofs where solar systems could possibly be installed. The buildings are basic components of urban area, which are divided to morphological and functional zones. One of the main subject of the work is evaluation of the buildings which leads to mutual comparison and confrontation. The aim is then to choose the areas which are the most suitable for the mentioned purposes. The key part of the work is the analysis of cardinal methodological themes, which are implemented into the methodology of the work and research procedures. Apart from the above mentioned delimitation of morphological and functional parts of the town and methodology of the work, the most important contribution is also presentation of the results of the work and discussion about the results and practical applications. Part of the work is a three-dimensional model of the town made for GIS -geographical and informational system.