Komplexná ošetrovateľská starostivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu

Lucia Mrenková (Školiteľ: PhDr. Hana Padyšáková) | pridané: 24. júla 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

MRENKOVÁ, Lucia: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu [Bakalárska práca] / Lucia Mrenková. – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií; Katedra ošetrovateľstva. – Školiteľ: PhDr. Hana Padyšáková: FOaZOŠ, 2007

Práca prezentuje pohľad na prenatálny vývoj jedinca, ich zákonitostí a vplyvy, ktoré pôsobia alebo môžu pôsobiť na vývoj tráviaceho traktu a ktorého narušenie vedie k vzniku vrodených vývojových chýb. V teoretickej časti postupne popisujem možné vrodené vývojové chyby tráviaceho traktu a ich vzájomné ovplyvňovanie aj iných telových systémov, diagnostiku, liečbu či komplikácie po operačných riešeniach anomálií. Objektom môjho zamerania je vrodené vývojová chyba tráviaceho traktu – Achalázia kardie (vrodený kŕč kardie), ktorá sa zo všetkých vrodených chýb u dieťaťa manifestuje najneskôr, popisujem špecifiká ošetrovateľského procesu pri tejto anomálii podľa funkčných vzoriek M.. Gordonovej za rešpektovania špecifického prístupu ošetrovania dieťaťa v pediatrickom ošetrovateľstve. V praktickej časti som vypracovala ošetrovateľský proces u dieťaťa s touto anomáliou, ktorá je v mojej práci súčasťou Tripple A syndrómu (adrenálna insuficiencia, hypolacrimia). Analyzujem deficity potrieb dieťaťa, ale aj matky podľa modelu M. Gordonovej, vypracovala som ošetrovateľský plán, na základe ktorého realizujem ošetrovateľské intervencie. Na základe vyhodnotenia som navrhla odporúčanie do praxe, ktoré pri ich rešpektovaní môžu zvýšiť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa a dosiahnuť cieľ ošetrovateľskej starostlivosti za pomoci úzkej spolupráce s rodičmi dieťaťa.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3173.doc 6 339 072 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Trnavská univerzita - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - Katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie...

Trnavská univerzita, Univerzitná knižnica
Hornopotočná 23
Trnava
918 43
http://www.truni.sk/php/show3.php?id=212&fak=0&pmenu=37

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Lucia Mrenková.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MRENKOVÁ, Lucia: Komplexná ošetrovateľská starostivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu [ Bakalárska práca ] Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie.... Školiteľ: PhDr. Hana Padyšáková. Rok obhajoby: 2007