sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra » Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
33 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Viktor Gajdoš

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2001

Školiteľ:
Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Kľúčové slová:
DNA, hybridizácia, akustická metóda, senzor, biosenzor

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou akustických metód

Mgr. Viktor Gajdoš (Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.) | pridané: 25. júla 2007

Abstrakt rigoróznej práce:

Prudký rozvoj gentechnológií, požiadavka po vývoji metód na rýchlu analýzu génových mutácií v medicíne, potreba kontroly bakteriologických kontaminácií v potravinárstve, ako aj štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu samotné, to sú len niektoré z dôvodov stále rastúceho záujmu a snáh o vývoj biosenzora na detekciu špecifických sekvencií DNA. V súčasnosti používané biochemické metódy sekvenovania na analýzu postupnosti nukleotidov v molekulách DNA, sú časovo, technicky a finančne vysoko náročné. Preto je jedným zo súčasných trendov výskumu v biofyzike a biochémii vývoj metódy a zariadenia, pomocou ktorého by bola možná analýza DNA "na počkanie" a bez veľkých technických a finančných nárokov.

Perspektívne sa v tejto oblasti ukazujú byť biosenzory na detekciu špecifických sekvencií DNA, založené na hybridizácii jednoniťových vlákien DNA, využívajúce na detekciu elektrochemické, optické, alebo akustické ( nanogravimetrické ) metódy. Týmito metódami sa už v súčasnosti darí detekovať OM koncentrácie umelo nasyntetizovaných krátkych ( s dĺžkou niekoľko desiatok nukleotidov ) jednoniťových vlákien DNA v súvislosti s ich zložením – postupnosťou nukleotidov. Zatiaľ však ide len o výsledky získané v umelých a ideálnych laboratórných podmienkach a testovanie rôznych možností. Hudbou budúcnosti by malo byť biosenzorické, tzv. "lab on the chip" zariadenie, v ktorom by v reálnom čase prebiehala po dodaní fyziologickej vzorky jej úprava a následná analýza, schopné pracovať v bežných laboratórnych a klinických podmienkach.

Cieľom tejto práce je podať stručný prehľad o piezoelektrických senzoroch a ich možnostiach pre konštrukciu biosenzorov. Druhá časť je zameraná na TSM rezonátor, jeho použitie ako biosenzora a stručný prehľad možností jeho využitia na štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť rigoróznej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3174.pdf 290 267 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Iná katedra

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora rigoróznej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

GAJDOŠ, Viktor: Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou akustických metód [ Rigorózna práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Iná katedra. Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.. Rok obhajoby: 2001