sme.sk
 

DEA analýza efektívnosti: SBM model

Martin Lauko (Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.) | pridané: 4. augusta 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Práca využíva DEA modely (hodnotenie samostatne sa rozhodujúcich útvarov v rámci skupiny) na príklade hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl.

Bakalárska práca sa zaoberá využitím modelov Data Envelopment Analysis (DEA) pri meraní efektívnosti útvarov v rámci danej skupiny. Efektívnost v DEA chápeme ako úspešnost premenit minimálne množstvo jednotiek vstupov na získanie maximálneho množstva jednotiek výstupov.

Práca ponúka úvod do problematiky pre nezainteresovaného citatela, strucný prehlad základných i odvodených modelov DEA a podrobnejšie sa venuje jednému z nich - modelu Slacks Based Mesasure (SBM). Tento model práca demonštruje v niekolkých aplikáciách a porovnaniach s inými modelmi.

Súčasťou práce je uvedenie kombinovaného Slacks Based Measure in Assurance Region (SBM-AR) modelu ako kombinácie efektívnosti založenej na meraní velkosti rezerv a modelu s ohraniceniami

prípustných váh urcenými zadávatelom. Tento model práca využíva pri zhodnotení kvality vysokých škôl.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3182.pdf 1 035 443 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

LAUKO, Martin: DEA analýza efektívnosti: SBM model [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky. Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

DEA analysis of efficiency: SBM model

Martin Lauko (Supervisor: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.) | added: 4. augusta 2007

Abstract of bachelor thesis:

Data Envelopmnet Analysis - Slacks Based Measure model.

Data Envelopmnet Analysis - Slacks Based Measure model.