Meta:

Za prácu už hlasovalo
41 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Analýza vplyvu environmentálnych faktorov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby radiálnymi modelmi DEA

Martina Majorová (Školiteľ: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.) | pridané: 13. augusta 2007

Abstrakt diplomovej práce:

V predkladanej diplomovej práci hodnotíme efektívnosť poľnohospodárskych podnikov operujúcich na území Slovenskej republiky so zohľadnením troch kategorických environmentálnych premenných: Veľkostná štruktúra podnikov podľa počtu zamestnancov, Skupina ceny pôdy a Výrobná oblasť. Na základe analýz sa snažíme zodpovedať otázku, či dosahovaná priemerná miera technickej efektívnosti podnikov je ovplyvnená výskytom daných environmentálnych premenných vo vstupnej databáze údajov.

Existencia podnikov v akomkoľvek odvetví súčasnej modernej spoločnosti 21.storočia je podmienená množstvom faktorov, či už vonkajších (napr. aktuálna ekonomická a politická klíma v krajine, kúpyschopnosť obyvateľstva, demografická štruktúra obyvateľstva a pod.) alebo vnútorných (napr. organizačná štruktúra podniku, vedenie podniku a pod.). Za kľúčový faktor úspešnosti podniku sa však v ostatnom čase považuje predovšetkým jeho efektívnosť. Efektívnosť podniku nie je abstraktná veličina, je možné ju merať a hodnotiť prostredníctvom viacerých ukazovateľov. Jedným z najčastejšie používaných vzťahov je pomer výstupov (outputov) podniku ku vstupom (inputom) potrebným pre produkciu želaného objemu výstupu.

Uvedený vzťah pre výpočet efektívnosti hodnotenej rozhodovacej jednotky, ktorý sa opiera o poznatky produkčnej ekonomiky, je kvôli svojej jednoduchosti a transparentnosti aplikovaný aj v metodológii analýzy dátových obalov (z anglického originálu Data Envelopment Analysis, DEA). Táto neparametrická metóda hodnotenia efektívnosti podnikov, ktorá je založená na využití aparátu matematického programovania (konkrétne lineárneho programovania), je veľmi obľúbenou metódou identifikácie efektívnych podnikov v rôznych oblastiach ľudskej činnosti (najčastejšie býva aplikovaná v sfére zdravotníctva, školstva, poľnohospodárstva, vo verejnej správe či v mnohých bankových a finančných inštitúciach).

Metodológia analýzy dátových obalov pri hodnotení efektívnosti podnikov umožňuje počítať rôzne miery efektívnosti jednak so zohľadnením faktorov, ktoré sú ovplyvniteľné manažmentom podniku (tzv. kontrolovateľné premenné) a jednak so zohľadnením faktorov, ktoré nie sú pod vplyvom rozhodovacieho subjektu, resp. tých faktorov, ktoré vyjadrujú vplyv prostredia na podnik (tzv. nekontrolovateľné a environmentálne faktory). Túto skutočnosť možno nepochybne definovať ako jednu z výhod metodológie DEA, hoci riešenie takéhoto modelu lineárneho programovania si vyžaduje určitú modifikáciu základných radiálnych DEA modelov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3188.pdf 790 714 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.fem.uniag.sk/ Martina.Majorova/ files/ DP_2007.pdf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a menežmentu - Katedra štatistiky a operačného výskumu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MAJOROVÁ, Martina: Analýza vplyvu environmentálnych faktorov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby radiálnymi modelmi DEA [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a menežmentu, Katedra štatistiky a operačného výskumu. Školiteľ: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

The analysis of the influence of environmental factors on agricultural production efficiency by using radial DEA models

Martina Majorová (Supervisor: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.) | added: 13. augusta 2007

Abstract of diploma thesis:

In submitted diploma thesis we analyze efficiency of agricultural enterprises in the Slovak Republic with regard to three environmental variables: Size of an enterprise (expressed by number of employees), Land price group and Production area. Based on these analyses, we try to verify whether achieved average rate of technical efficiency is influenced by the existence of environmental variables (as inputs) in the database.

Existence of enterprises in any branch of science (industrial sectors) of the present modern society of the 21st century is conditioned by a lot of factors, whether the external ones (i.e. current economic and political climate in the country, purchasing power of a population, demographic structure of a population, etc.) or the internal ones (i.e. organizational structure of a company, management of a company, etc.). Efficiency of a company has been considered the key factor of either the success or failure of that company in recent days. However, efficiency of a company is not an abstract quantity, it is possible to measure and evaluate it through various indicators. One of the most utilized relations is the ratio of outputs of the company to inputs of the company which are necessary to produce the desired volume of output.

The above-mentioned relation for the calculation of efficiency measures of the evaluated decision-making unit (DMU) was published and is well-known from the theory of production economics. As it is quite simple and transparent to use, it is widely applied in the methodology of Data Envelopment Analysis (DEA), as well. This non-parametric approach to measuring efficiency of enterprises is based on utilizing the mathematical programming calculus (particularly the linear programming calculus) and it is said to be a very popular method when identifying the efficient enterprises in various spheres of human activity (it is often used in the health service sector, education, agriculture, public sector or in many banking and financial institutions).

Methodology of data envelopment analysis enables (in the process of measuring efficiency of enterprises) to count various efficiency measures as well as to solve various DEA models not only with factors that can be influenced by the top management of a company (so-called discretionary factors) but also with factors that are not under the control of a decision-making subject (so-called non-discretionary factors). Moreover, it is possible to incorporate also the so-called environmental factors to DEA models, i.e. factors which express the influence of environment on the enterprise itself. This fact could be defined, beyond doubt, as one of the numerous advantages the DEA methodology posses although solving such linear programming model requires specific alternation to basic radial DEA models.