sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
34 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ladislav Méri
meriladislav@centrum.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
Mgr. Marián Jurašek

Kľúčové slová:
detekcia bleskov, SAFIR, Time of Arrival

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Prvotné spracovanie údajov z detekčného systému SAFIR využitím algoritmu TOA

Ladislav Méri (Školiteľ: Mgr. Marián Jurašek) | pridané: 20. augusta 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Na Slovensku existuje od roku 1999 systém na detekciu a lokalizáciu atmosférických výbojov SAFIR. Vzhľadom na to, že tento systém funguje už deviaty rok, bolo potrebné preskúmať možnosti využitia archivovaných údajov na klimatologický výskum charakteristík bleskov na území Slovenska. Cieľom predkladanej práce bol práve vyhodnotenie týchto možností a nájsť vhodnú metodiku pre spracovanie týchto charakteristík. Vedľajším cieľom bolo zostrojenie prvej mapy hustoty bleskov a počtu búrkových dní na Slovensku z údajov zo systému SAFIR. Ukázala sa potreba zlúčenia údajov zo slovenského a maďarského systému, čo viedlo k zvýšeniu kvality dostupných údajov. Po získaní vhodných vstupných dát boli miesta výbojov vypočítané využitím algoritmu Time of Arrival. Výsledky ukázali, že tento algoritmus je oveľa vhodnejší na spracovanie dlhších časových radov ako pôvodne použitá metóda pri lokalizovaní výbojov v reálnom čase. Pri analýze kvality boli tiež odhalené aj nedostatky a nepresnosti systému SAFIR, čo ich umožní brať do úvahy pri ďalšom spracovaní údajov o bleskoch, ako aj v operatívnej prevádzke.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3194.pdf 2 164 518 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

MÉRI, Ladislav: Prvotné spracovanie údajov z detekčného systému SAFIR využitím algoritmu TOA [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie. Školiteľ: Mgr. Marián Jurašek. Rok obhajoby: 2007