diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky » Elektronické bankovníctvo prostredníctvom webservisov

Meta:

Za prácu už hlasovalo
42 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Elektronické bankovníctvo prostredníctvom webservisov

Michal Rajniak (Školiteľ: Ing. Ivan Tarapčík) | pridané: 25. augusta 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť návrh webservisu pre prístup k elektronickému bankovníctvu - všeobecne pre slovenský platobný styk a špecificky pre jednu konkrétnu banku, jej požiadavky a podnikové procesy. Tento návrh mal vychádzať z niektorého otvoreného štandardu pre výmenu finančných informácií.

V prvej časti tejto práce popisujeme technológie webových služieb, ktoré sú relevantné pre náš návrh. V druhej časti je popísaný model elektronického bankovníctva. V tretej časti práce rozoberáme, prečo sme si ako základ nášho návrhu vybrali štandard IFX (Interactive Financial Exchange) a ako sme ho rozšírili a upravili pre naše potreby. Štvrtá časť tejto práce je samotný návrh webservisu. Je definovaná štruktúra vymieňaných správ a ich obsah, aké operácie sú pomocou výmeny týchto správ realizované, je tu popísaný komunikačný protokol pre výmenu správ a pravidlá pre spracovanie týchto správ serverom. Je navrhnutý bezpečnostný model zabezpečujúci zodpovednosť komunikujúcich strán za akcie vykonane na základe vykomunikovaných správ. Prílohou k tejto práci je podrobný popis obsahu navrhnutých správ, XML schéma pre tieto správy a WSDL dokument definujúci webservis.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3197.zip 1 003 384 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.dcs.fmph.uniba.sk/ diplomovky/ obhajene/ Detail.php?id=74

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

RAJNIAK, Michal: Elektronické bankovníctvo prostredníctvom webservisov [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra informatiky. Školiteľ: Ing. Ivan Tarapčík. Rok obhajoby: 2006