diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra » Štúdium morfologických a imunologických zmien po...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
53 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Michaela Oravská
michaela.oravska@centrum.sk

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2006

Školiteľ:
MVDr. Viera Revajová, PhD.

Kľúčové slová:
Encephalitozoon cuniculi, Bovinný leukemický vírus, imunosupresia

Vedný odbor:
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Veterinárna morfológia

Škola:
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Štúdium morfologických a imunologických zmien po experimentálnej leukóze a encephalitozoonóze králikov

Michaela Oravská (Školiteľ: MVDr. Viera Revajová, PhD.) | pridané: 30. augusta 2007

Abstrakt diplomovej práce:

U experimentálne infikovaných králikov po dobu 82 týždňov boli študované imunologické zmeny a po ich odporazení aj morfologické zmeny. Pokusná skupina bola najprv intraperitoneálne infikovaná spórami Encephalitozoon cuniculi (EC) v jednorázovej dávke 1.107 a superinfekcia bola vykonaná intravenózne s bunkovou líniou fetálnych jahňacích obličiek perzistentne infikovanou bovinným leukemickým vírusom s počtom buniek 3.105. Prvá pozitívna kontrola bola infikovaná spórami EC intraperitoneálne v dávke 1.107 a druhá pozitívna kontrola bola infikovaná intravenózne s bunkovou líniou fetálnych jahňacích obličiek perzistentne infikovanou BLV s počtom buniek 3.105. Neinfikovaná kontrolná skupina slúžila ako negatívna kontrola.

Imunitná odpoveď bola sledovaná v mesačných intervaloch v periférnej krvi a po odporazení aj v slezine. V periférnej krvi bol sledovaný počet leukocytov, neutrofilov, lymfocytov rutinnými vyšetrovacími metódami. Prietokovou cytometriou boli stanovené subpopulácie CD4, CD5, IgM, CD11c a CD25 pozitívnych buniek v periférnej krvi a po odporazení aj v slezine. Rovnaké subpopulácie buniek boli stanovené aj imunohistochemickým vyšetrením sleziny. Pitvou a histologickým vyšetrením orgánov boli pozorované makroskopické a mikroskopické zmeny.

Pokusné skupiny produkovali špecifické protilátky, proti agensom, ktorými boli infikované. Kontrolná skupina bola séronegatívna.

Nami sledovaná pokusná skupina infikovaná s EC a BLV mala v porovnaní s neinfikovanou kontrolnou skupinou znížený počet leukocytov, neutrofilov a lymfocytov, zvýšené všetky sledované subpopulácie a v slezine znížený počet CD11c+ buniek. Imunohistochemické vyšetrenie preukázalo v slezine vyššiu infiltráciu CD5+ lymfocytov.

Experiment preukázal, že po použitej infekčnej dávke EC a BLV nedochádza k výraznej alterácii imunitného systému a klinickým prejavom ochorenia. U všetkých pokusných skupín bol oproti kontrole sledovaný pokles lymfocytov a buniek expresujúcich CD11c aktivačný antigén, čo môže viesť k oslabeniu špecifickej imunity a poruche funkcie monocytov. Tento fakt spolu s kolísavými hodnotami ostatných subpopulácií a neutrofilov môžu spôsobiť nedostatočnosť bunkovej imunitnej odpovede a umožniť vznik sekundárnych infekcií.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3199.doc 258 560 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach - Katedry - Iná katedra

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ústav vedeckých informácií a knižnica
Komenského 73
Košice 1
041 81
http://www.uvm.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ORAVSKÁ, Michaela: Štúdium morfologických a imunologických zmien po experimentálnej leukóze a encephalitozoonóze králikov [ Diplomová práca ] Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedry, Iná katedra. Školiteľ: MVDr. Viera Revajová, PhD.. Rok obhajoby: 2006