sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
29 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Matúš Eperješi
Mgr. Matúš Eperješi, Michaľany 77,076 14 Michaľany, okr. Trebišov

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
Mgr. Anton Fogaš

Kľúčové slová:
Kľúčové slová: Afrika, problémy, kolonializmus, rozvojová pomoc

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vybrané problémy Afriky na začiatku 21. storočia

Matúš Eperješi (Školiteľ: Mgr. Anton Fogaš) | pridané: 8. septembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom mojej diplomovej práce je poukázať na vybrané problémy Afriky na začiatku 21. storočia. Afrika je kontinentom nachádzajúcim sa v kontaktnej zóne s Európu a Áziou. Niekoľko storočí boli o Afrike iba čiastkové informácie spôsobené geografickou perifériou najmä jej centrálnych regiónov. S rozvojom výrobných síl a celkového ekonomického potenciálu priemyselne najvyspelejších krajín sveta sa začala postupná realizácia anexie značnej časti Afriky. Tejto problematike, odborne nazývanej kolonializmus je venovaná prvá časť práce. Pochopenie a zdokumentovanie fenoménu kolonializmu v úzkom kontexte s tematikou dekolonizácie a neokolonializmu, ako významného globalizačného aspektu súčasnosti, spätého so skúmaným regiónom, je potrebné ako východisko pre riešenie nosných otázok celej práce, a tými sú aktuálne problémy Afriky začiatku 21. storočia. Riešené problémy afrického kontinentu majú svoj pôvod v minulosti. Ich dôkladnej analýze a syntéze v celoafrickom kontexte je venovaná podstatná časť mojej diplomovej práce. Významnou súčasťou predkladanej práce a zároveň aj jej poslednou rozsiahlou kapitolou je problematika globálnej rozvojovej pomoci s dôrazom na slovenskú účasť v nej. SR ako nový člen EÚ má nielen svoje práva, ale aj povinnosti a medzi tie najdôležitejšie patrí aj pomoc rozvojovým štátom sveta, africké nevynímajúc. Naša ekonomická vyspelosť, spojená s morálnym kreditom nás k tejto pomoci zaväzuje.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3202.pdf 1 159 787 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

EPERJEŠI, Matúš: Vybrané problémy Afriky na začiatku 21. storočia [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: Mgr. Anton Fogaš. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Africa´s selection problems at the beginning 21th century

Matúš Eperješi (Supervisor: Mgr. Anton Fogaš) | added: 8. septembra 2007

Abstract of diploma thesis:

The main aim of my diplomatic work is to show selected problems of Africa at the begining of 21st century. Africa is a continent that occur in contact zone with Europe and Azia. For a few centuries there were only partial information about Africa which were caused by geographical periphery mainly to its central regions.

The main aim of my diplomatic work is to show selected problems of Africa at the begining of 21st century. Africa is a continent that occur in contact zone with Europe and Azia. For a few centuries there were only partial information about Africa which were caused by geographical periphery mainly to its central regions. Realization of annexation to the next part of Africa started with a manufactural work. The first part of my diplomatic work is about colonialism. Understanding of this phenomenon and idea of deconolization and neocolonization as very important global aspect is needed as a base answer for questions about actual problems of Afica at the begining of 21st century. Problems of african continent has their ancestry in the past. Much of my diplomatic work is about analyse and synthesis in whole african context. Very important part of my work is about global developing help, connected with a fact that SR as a new memeber in EU has not got only laws but duties as well. The main duty is help to other developing states in the world and Africa belongs here too. Our economic forwardness and moral credit commit us to do that.