sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
72 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Miloš Kriššák
krissak@unipo.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2005

Školiteľ:
Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

Kľúčové slová:
archeológia, diskurz, diskurzívne praktiky, amplifikácia, udalosť, Foucault

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Systematická filozofia

Škola:
Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút filozofie a etiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Michel Foucault: Tri štúdie

Miloš Kriššák (Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.) | pridané: 9. septembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca ponúka tri samostatné štúdie k foucaultovským témam. Nezaoberá sa interpretáciou Foucaultovho myslenia vcelku. Snaží sa prostredníctvom Foucaulta premyslieť tri partikulárne problémy a poskytnúť na ne vlastné odpovede a návrhy.

Prvá štúdia (Archeológia: Diskurz ako prax) predstavuje Foucaultovu historickú metódu – archeológiu –, rámcovanú problémom diferencie teoretického a praktického, v prostredí iných historiografických alternatív. Ukazuje, že táto tradičná diferencia je nepatričná pre špecifický archeologický opis, realizovaný prostredníctvom analýzy diskurzívnych praktík. Druhá časť (Foucaultove amplifikácie (?)) využíva Marcellim vypracovaný koncept ireverzibilnej amplifikácie, aby ozrejmila spôsob, akým Foucault číta Nietzscheho. V závere sa snaží načrtnúť ďalšie možnosti využitia tohto konceptu vo foucaultovských štúdiách. Posledná práca (Archeologická udalosť) tematizuje Foucaultov koncept archeologickej udalosti v kontexte interpretačných sporov a ponúka návrh na vysvetlenie transformácií, ktoré rozumieme pod spojením „archeologická udalosť“.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3203.pdf 505 217 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Filozoficka fakulta - Inštitút filozofie a etiky

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KRIŠŠÁK, Miloš: Michel Foucault: Tri štúdie [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Filozoficka fakulta, Inštitút filozofie a etiky. Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.. Rok obhajoby: 2005

Diploma Thesis:

Michel Foucault: Three Studies

Miloš Kriššák (Supervisor: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.) | added: 9. septembra 2007

Abstract of diploma thesis:

The Thesis offers three separate studies in Foucauldian themes. It does not deal with an interpretation of Foucault's thought in general. On the contrary, it tries to re-think three particular problems by means of Foucault's approach and put forward own answers and recommendations.

The first paper (Archaeology: Discourse as Practice) introduces an archaeology, Foucault's historical method, in the context of the problem of the theory/practice difference among other historiographical alternatives. It is said that the traditional theory/practice difference is inappropriate for specific archaeological description conducted by means of the analysis of discoursive practices.

The second part (Foucault's amplifications ?) uses the concept of ireversible amplification worked out by M. Marcelli in order to clarify a way Foucault reads Nietzsche. In conclusion, it outlines a few possibilities of using this concept in Foucauldian studies.

The last paper (Archaeological Event) pays attention the concept of event in archaeologies in the context of conflict of interpretations. It puts forward its own explanation of transformations understood by the term "archaeological event".