Meta:

Za prácu už hlasovalo
48 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
jana tafernerova
januska7519@post.sk

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2007

Školiteľ:
Ing. Lauková

Kľúčové slová:
vinič, PD Mojmírovece, ekonomika, zisk

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

Škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra ekonomiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Význam pestovania viniča a jeho ekonomika

jana tafernerova (Školiteľ: Ing. Lauková) | pridané: 16. septembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

pestovanie hrozna v nitrianskom kraje a jeho dopad na ekonomiku podniku

ÚVOD

Význam hrozna vo výžive obyvateľstva je pomerne veľký. Môžeme ho konzumovať v surovom stave ako súčasť jedálneho lístka, či ho použiť ako surovinu na výrobu kompótov, štiav, sirupov, osviežujúcich nápojov alebo na výrobu najušľachtilejšieho alkoholického nápoja – vína.

Vinič a víno zohrávajú v živote človeka úlohu porovnateľnú len s obrábaním chleba. Chlieb a víno boli, sú a budú symbolmi hojnosti.

Vedci zistili, že víno obsahuje niekoľko sto rôznych látok nevyhnutných pre výživu človeka. Medzi ne patria najmä všetky vitamíny skupiny B, H, aminokyseliny, minerálne látky, organické kyseliny a iné. Taktiež boli vyskúmané odborníkmi pozitívne zdravotné účinky v prevencii proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Na príčine sú fenolické zlúčeniny pôsobiace ako ochranné látky. Prekvasením sa tieto vzácne látky vo víne ničia. Možno povedať pravidelná striedma konzumácia vína, čo je cca 0,25-0,40 litra denne prospieva organizmu a teda aj zdraviu. Takéto množstvo chráni telo pred rizikom vzniku hepatitídy, žalúdočných vredov, chráni pred infekciami.

Vinohradníctvo a vinárstvo predstavuje široký ekonomický prínos pre národné hospodárstvo, pre veľký okruh pracovníkov, lebo im poskytuje pracovné príležitosti. Ekonomický význam má aj spracovanie vedľajších produktov vinárskej výroby ako sú výlisky, vínne kaly a pod.

Vo svoje práci s názvom EKONOMICKÁ VÝROBA HROZNA, sa budem zameriavať jednak na všeobecné problémy vinohradníctva na Slovensku ale i vo svete, tiež v čom spočíva význam tohto odvetvia. Sústredím na zadefinovanie problémov okolo znižovania plôch viníc na Slovensku, ale taktiež by som chcel spomenúť históriu vína, zásady pri výbere vína k jedlu a jeho pozitívny vplav na zdravie a krásu človeka. Nesmierne dôležitá pre pestovateľov je aj oblasť organizácie trhu na Slovensku, ale aj v Európe a podporné programy na Slovensku ako priama podpora štátu dotáciami, veľmi podstatný dovoz a vývoz vína. Nesmiem zabudnúť na enviromentálne opatrenia a ekologické poľnohospodárstvo. Toto všetko chcem spracovať a vysvetliť. Nesmiem zabudnúť na samotnú výrobu vína, činitele, ktoré ju ovplyvňujú.

Veľmi dôležitá bude časť, kde sa budem venovať rozvojovému programu vinohradníckeho odvetvia. Už vzhľadom na názov a predpokladaný obsah vybratej témy sa orientujem najmä na ekonomické aspekty vinohradníctva a vinárstva ako vo všeobecnosti, tak aj konkrétne. To znamená, že rozpracujem situáciu vo vybranom podniku. V mojom prípade je to PD Mojmírovce, ktorého históriu, geografickú polohu, meteorologickú situáciu, organizačnú štruktúru a rôzne problémy a výsledky každého druhu rozpracujem. Porovnám medzi sebou tri hospodárske roky nielen verbálne ale aj v tabuľkách po každej stránke ekonomického, účtovníckeho a tiež aj hospodárskeho hľadiska. Každá oblasť ekonomického spracovania bude vyhodnotené tabuľkami.

V neposlednom rade sa budem venovať analýzam výmery, hektárových úrod, realizácie hrozna, produktivity práce, analýze nákladov, tržieb a zisku pri výrobe hrozna. Zhodnotím celkové náklady, výnosy a hospodársky výsledok, ukazovatele aktív a pasív a tiež chcem na záver práce poukázať na výkaz ziskov a strát za sledované obdobie rokov 2003-2005.

Na objasnenie niektorých vecí priložím na koniec svojej diplomovej práce prílohy.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3209.doc 776 192 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a menežmentu - Katedra ekonomiky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a jana tafernerova.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

TAFERNEROVA, jana: Význam pestovania viniča a jeho ekonomika [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a menežmentu, Katedra ekonomiky. Školiteľ: Ing. Lauková. Rok obhajoby: 2007