sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
36 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Lukáš Lafférs
lukas.laffers@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Kľúčové slová:
teória spoľahlivosti, systém, pravdepodobnosť

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Základné pravdepodobnostné modely v teórii spoľahlivosti

Lukáš Lafférs (Školiteľ: Mgr. Radoslav Harman, PhD.) | pridané: 23. septembra 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Našim cieľom bude vysvetliť základné pojmy používané v teórii spoľahlivosti, formalizovať pojem "systém", popísať jeho rozličné reprezentácie a vlastnosti, potom odvodiť formulu pre strednú dobu do zlyhania týchto systémov. Na záver algoritmicky nájdeme všetky neizomorfné systémy s nízkym počtom nezávislých a rovnako spoľahlivých súčiastok a popíšeme ich charakteristiky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3216.pdf 544 060 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Lukáš Lafférs.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

LAFFÉRS, Lukáš: Základné pravdepodobnostné modely v teórii spoľahlivosti [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky. Školiteľ: Mgr. Radoslav Harman, PhD.. Rok obhajoby: 2007