sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
51 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Marian Marton
marian.marton@stuba.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2004

Školiteľ:
Doc. Ing. Ján Janík, CSc.

Kľúčové slová:
nanokryštalicke diamantove vrstvy, CVD, drsnosť, DLC

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Vákuová elektronika a technika

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra mikroelektroniky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vlastnosti a príprava diamantových vrstiev pre priemyselné aplikácie

Marian Marton (Školiteľ: Doc. Ing. Ján Janík, CSc.) | pridané: 3. októbra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zaoberá metódou zníženia drsnosti povrchu diamantovej vrstvy pri procese depozície v HFCVD reaktore pripojením jednosmerného negatívneho predpätia a zmenou koncentrácie metánu.

Využitie diamantových vrstiev v strojárskom priemysle (rezné nástroje, klzné časti, hroty) a zdravotníctve (umelé orgány, skalpely) je značne obmedzené nevhodnosťou ocele ako najrozšírenejšieho konštrukčného materiálu na ich priamy rast. V tejto práci sa podrobnejšie zaoberáme rastom diamantovej vrstvy na oceľových substrátoch s použitím TiC medzivrstiev.

Diamantové vrstvy sú dnes v širokom rozsahu používané najmä v tribologických aplikáciách. Výskum dovoľuje zvýšenie životnosti už dlho využívaných a ľahko dostupných rezných nástrojov zo spekaných karbidov (WC-Co) nanesením diamantovej vrstvy. Kľúčovými problémami diamantom pokrytých WC-Co nástrojov pre priemyselné aplikácie sú: vysoká drsnosť a nízka adhézia diamantovej vrstvy.

Práca sa zaoberá metódou zníženia drsnosti povrchu diamantovej vrstvy pripojením jednosmerného negatívneho predpätia a zmenou koncentrácie metánu. Tento multi-krokový depozičný proces vedie k vytvoreniu nanokryštalickej diamantovej vrstvy na povrchu substrátu s koeficientom drsnosti Ra=0.5μm.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3226.pdf 2 807 525 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Katedra mikroelektroniky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MARTON, Marian: Vlastnosti a príprava diamantových vrstiev pre priemyselné aplikácie [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Katedra mikroelektroniky. Školiteľ: Doc. Ing. Ján Janík, CSc.. Rok obhajoby: 2004

Diploma Thesis:

Properties and preparation of diamond thin films for industrial applications

Marian Marton (Supervisor: Doc. Ing. Ján Janík, CSc.) | added: 3. októbra 2007

Abstract of diploma thesis:

This work reports about a surface roughness refinement method achieved by using the negative direct current bias and changing the methan concentration during the deposition proces in HFCVD reactor.

Applications of diamond thin films in mechanical utilization and medicine are delimited by bad properties of direct deposition of diamond onto steel. A Solution of this problem is the use of an interlayer system between the steel substrate and the diamond coating. This paper reports about the use of TiC interlayer to produce a high quality diamond thin film.

CVD diamond-coated cemented carbide inserts are on the verge of becoming the next generation of tools used for high-speed hard-cutting processes. Along with the improvement of the adhesion, there is still a problem of rough surface of diamond films when machining metals, which results in rough surface of workpiece and the formation of built-up edge.

This work reports about a surface roughness refinement method achieved by using the negative direct current bias and changing the methan concentration. This multi-step deposition process lead to growth of nanocrystalline diamnond thin film with small roughness coefficient Ra=0.5μm.