sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
48 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

ŠTÚDIUM RASTU UHLÍKOVÝCH NANORÚROK METÓDOU CHEMICKEJ DEPOZÍCIE Z PÁR

Tibor Ižák (Školiteľ: doc. Ing. Robert Redhammer, Phd. , Ing. Tibor Daniš, Phd.) | pridané: 3. októbra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zaoberá rastom uhlíkových nanorúrok metódou chemickej depozície z uhľovodíkových pár.

Táto práca sa zaoberá rastom uhlíkových nanorúrok CVD metódou na Si substráty pomocou kovového katalyzátora Ni a ko-katalyzátorov (Al, Cu a Ti). Sú opísané charakteristické vlastnosti kryštalografickej štruktúry CNT ako aj príbuzných materiálov (grafit, diamant a fulerén). Ďalej sú opísané základné rozdelenie, elektrické, mechanické a ďalšie vlastnosti CNT. Sú porovnané výhody a nevýhody najčastejšie používaných metód, ktorými sú chemická depozícia z pár, laserová ablácia a metóda oblúkového výboja a ich modifikácie. Podrobnejšie je analyzovaná ACCVD metóda, ktorá je použitá na výrobu CNT. Cieľom diplomovej práce je analýza vplyvu typu substrátu, predúpravy a depozičných podmienok na rast CNT. Na vyhodnotenie experimentov boli použité Ramanova spektroskopia a Rastrovacia elektrónová mikroskopia (SEM). Posledným bodom práce je návrh a realizácia CNT štruktúry.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3227.pdf 2 614 745 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Katedra mikroelektroniky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Tibor Ižák.

Bibliografický odkaz

IŽÁK, Tibor: ŠTÚDIUM RASTU UHLÍKOVÝCH NANORÚROK METÓDOU CHEMICKEJ DEPOZÍCIE Z PÁR [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Katedra mikroelektroniky. Školiteľ: doc. Ing. Robert Redhammer, Phd. , Ing. Tibor Daniš, Phd.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Study of growth of Carbon Nanotubes by Chemical Vapor Deposition method

Tibor Ižák (Supervisor: doc. Ing. Robert Redhammer, Phd. , Ing. Tibor Daniš, Phd.) | added: 3. októbra 2007

Abstract of diploma thesis:

This project deals with the growth of Carbon Nanotubes on Si substrate by the method of Chemical Vapor Deposition.

This project deals with the growth of Carbon Nanotubes on Si substrate by the method of Chemical Vapor Depozition with Ni catalyst and Al, Cu, Ti co-catalyst. We describe the structure of them (and their related materials, such as graphite, diamond and fulleren) and their basic layouts, general properties, further methods of their creation (like Chemical Vapor Deposition, Laser Vaporization, Arc-Discharge and their modifications) and comparison of these methods. Focus is on the ACCVD method. The goal of this thesis is the analysis of the influence of the type of the substrate, of the pre-treatment and influence of the deposition conditions to growth CNT. We used Raman Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy for the evaluation of the samples. The last stage of this work was design and realization CNT structure.