diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie » Reklama ako manipulatívny nátlak (Kultúrne dôsledky a...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
60 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Róbert Svíba
robert.sviba@gmail.com

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2007

Školiteľ:
doc. PhDr. GAŽOVÁ VIERA, CSc

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Kulturológia

Škola:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Reklama ako manipulatívny nátlak (Kultúrne dôsledky a súvislosti reklamy

Róbert Svíba (Školiteľ: doc. PhDr. GAŽOVÁ VIERA, CSc) | pridané: 7. októbra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Reklama – Marketing – Médiá – Identita- Konzumná spoločnosť – Psychológia reklamy – Manipulatívnosť – Kritika reklamy

Témou tejto diplomovej práce je aktuálna problematika reklamy posunutá do roviny kritických analýz sociokultúrnych dopadov reklamy. Táto práca narába s východiskami rôznych spoločensko-vedných odborov venujúcich sa danej problematike ako masmediálna komunikácia, kulturológia, sociológia, psychológia, etika ets. Obsahovo je diplomová práca rozdelená do piatich kapitol. V prvej časti sa venujem teoreticko metodologickým východiskám, resp. vymedzeniu pojmov, tak ako s nimi budem narábať. Druhá časť mapuje historický vývin reklamy od počiatkov až po dvadsiate storočie. Nasledujúca kapitola poukazuje na dominantné body reklamného priemyslu, s ktorými narábajú reklamní stratégovia. Štvrtá kapitola rozoberá vplyv psychológie na rozvoj reklamného priemyslu. Taktiež som zameral pozornosť na procesy manipulácie a persuázie vychádzajúce s využívania psychológie týmto oborom. Posledná časť je venovaná sociokultúrnym dopadom reklamy, kde sa zaoberám problematikou práce, identity, sociálnej reklamy, diktátu fenoménu IN a OUT, čím sa snažím poukázať na široký priestor sociálny i kultúrny, neúprosne zasiahnutý reklamným priemyslom.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3230.doc 451 584 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra kulturológie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

SVÍBA, Róbert: Reklama ako manipulatívny nátlak (Kultúrne dôsledky a súvislosti reklamy [ Diplomová práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie. Školiteľ: doc. PhDr. GAŽOVÁ VIERA, CSc. Rok obhajoby: 2007