diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra prírodného prostredia » Vlhkostné pomery pôdy na lokalite Medvedzie- Jelešňa (...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
37 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Vlhkostné pomery pôdy na lokalite Medvedzie- Jelešňa ( Horná Orava).

Pavol Lucký (Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.) | pridané: 15. októbra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Analyzovaná bola lokalita Medvedzie- Jelešňa ( Oravská kotlina, k. ú. Trstená).

Skúmali sa vlhkostné pomery pôdy na ploche meliorovanej a nemeliorovanej ( okamžitá vlhkosť pôdy, zásoba využiteľnej vody a základné pôdne charakteristiky), ujatosť a výškový rast drevín na meliorovanej ploche, stupeň zaburinenia a zároveň sa posúdili prírodne pomery lokality. Pôdne pomery sa zisťovali na meliorovanej ploche pod smrekom ( Picea abies K.) , borovicou ( Pinus silvestris ssp. uncinata Ramond) a jelšou ( Alnus glutinosa ( L.) Gaertn.) a na ploche nemeliorovanej, ktorá je porastená prevažne smlzom ( Calamagrostis villosa).

Z analýzy vlhkostného stavu vyplývajú veľmi výrazné rozdiely paralelných plôch. Kým na ploche nemeliorovanej dochádza k výmene vody medzi ovzduším a pôdou v najväčšej miere v hustej koreňovej vrstve smlzu a v povrchových vrstvách pôdy, na ploche meliorovanej kolobeh vody prebieha v celom fyziologickom profile.

Na nemeliorovanej ploche prevláda gravitačne presakujúca voda, ktorá v ďalšom období postupne klesá a prechádza do kategórie kapilárne veľmi pohyblivej vody. Pre rastliny v tomto období vzniká nebezpečenstvo anaeróbnych procesov z nedostatku kyslíka. Infiltrácia a kapilárny výstup vody je tu silne redukovaný z dôvodu málo priepustných oglejených pôdnych vrstiev.

Na ploche meliorovanej sa hydrofyzikálne vlastnosti pôdy podstatne zmenili. Zvýšila sa pórovitosť, obsah makropórov a minimálna vzdušná kapacita. Vlhkosť pôdy sa tu pohybuje prevažne v existenčnom intervale vlhkosti pôdy ( PVK- BV ). Najmenej priaznivé vlhkostné pomery sú pod smrekom, kde je výdaj vody na transpiráciu vzhľadom na plochu asimilačného aparátu veľmi vysoký ( > 5 mm. deň-1 ). Vlhkostné pomery pod jelšou boli priaznivé do jej 10.- 12. roku života, po tomto období došlo k jej postupnému vysýchaniu z dôvodu zníženia hladiny podzemnej vody. U borovice ide o zníženie ujatosti už v 4.- 5. roku po výsadbe, v dôsledku jej výrubu na vianočné stromčeky a poškodzovania vysokou zverou.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita vo Zvolene - Lesnícka fakulta - Katedra prírodného prostredia

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
T. G. Masaryka 20
Zvolen
961 02
http://www.sldk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

LUCKÝ, Pavol: Vlhkostné pomery pôdy na lokalite Medvedzie- Jelešňa ( Horná Orava). [ Diplomová práca ] Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra prírodného prostredia. Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Humidity situation of soil on locality Medvedzie- Jelešňa (Horná Orava)

Pavol Lucký (Supervisor: Prof. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.) | added: 15. októbra 2007

Abstract of diploma thesis:

The locality Medvedzie- Jelešňa was analyzed (Orava fold, land area Trstená). Verified was especially humidity condition of soil on meliorated plain and non- meliorated plain (immediate soil humidity, available water supply and main soil characteristics), tree establishment and their height growth, degree of weediness and natural conditions of this locality.

The locality Medvedzie- Jelešňa was analyzed (Orava fold, land area Trstená).

Verified was especially humidity condition of soil on meliorated plain and non- meliorated plain (immediate soil humidity, available water supply and main soil characteristics), tree establishment and their height growth, degree of weediness and natural conditions of this locality. Soil conditions were verified on meliorated plain below the spruce (Picea abies K.), pitch pine (Pinus silvestris ssp. uncinata Ramond), and common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) , and on non- meliorated plain covered by sedge (Calamagrostis villosa).

Results from analyze of humidity conditions give us, that differences between two parallel plains is notable. While on non-meliorated plain, recipocity of water between atmosphere and soil run over in root system of sedge and upper layers of soil, we can see this process on meliorated plain in all physiologic soil profile.

On meliorated plain predominate gravity infiltrated water, which gradually goes down in next period to category of capillary very movable water. In this period rise for plants danger of anaerobic processes from deficiency of oxygen. Infiltration and capillary water- outlet is strongly reduced, because of low permeability of gley soil layers.

On meliorated plain was hydro-physical soil conditions notable changed. The porosity, volume of macro-pores and minimal air capacity increased. Soil humidity oscillates in life interval of soil humidity (FWC- WP). The worst humidity conditions are below the spruce, where is the water issue for transpiration (in respect of area of assimilatory organ) is so high (> 5 mm/ day). Humidity conditions below the alder were propitious to its age 10.-12. years. After this period come about to its progressive dry, because of underground water lowering. Reduction of establishment at pine started in 4.-5. years after planting, because of its felling as a X- mass tree and because of its damage by game ( deer, roe).