sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
42 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
RNDr. Ladislav Éhn
Ledy@pobox.sk

Dostupný celý text práce:
ZIP
r. 2007

Školiteľ:
Prof. RNDr. Ivan Černušák DrSc.

Kľúčové slová:
Polarizovateľnosť, uhľovodíky, C2H4, C2F2H2, C2F4, C3H6, C3F3H3, C3F6, CCSD(T), MP2

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Teoretická a počítačová chémia

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Polarizovateľnosť fluórovaných uhľovodíkov

RNDr. Ladislav Éhn (Školiteľ: Prof. RNDr. Ivan Černušák DrSc.) | pridané: 26. októbra 2007

Abstrakt rigoróznej práce:

Táto rigorózna práca sa týka teoretického štúdia polarizovateľnosti piatich polyfluorovaných molekúl s dvoma uhlíkmi a desiatich molekúl s troma uhlíkmi.

Geometrie jednotlivých molekúl sa vypočítali metódou MP2 v báze Aug-cc-pvtz, tam kde boli dostupné experimentálne geometrie bolo vykonané porovnanie s vypočítanými geometriami.

Nasledoval výpočet samotných polarizovateľností, ktoré boli vykonané metódou CCSD(T) v rôznych bázach (cc-pVTZ, cc-pVQZ, Hypol, Pol a Z3Pol). Výsledky týchto výpočtov sú uvedené v tabuľkách.

Prínosom tejto práce je, že poskytuje konkrétne výsledky polarizovateľností študovaných systémov s dobrou presnosťou a spoľahlivosťou pre ďalší výskum, vzhľadom na relatívnu nedostupnosť experimentálnych údajov o polarizovateľnosti fluórovaných uhľovodíkov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť rigoróznej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3243.zip 388 444 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora rigoróznej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ÉHN, Ladislav: Polarizovateľnosť fluórovaných uhľovodíkov [ Rigorózna práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie. Školiteľ: Prof. RNDr. Ivan Černušák DrSc.. Rok obhajoby: 2007

Rigorosis Diploma Thesis:

Polarizability of fluorinated hydrocarbons

RNDr. Ladislav Éhn (Supervisor: Prof. RNDr. Ivan Černušák DrSc.) | added: 26. októbra 2007

Abstract of rigorosis diploma thesis:

Organic materials play an increasing role in the electroindustry which is dominated by semiconductors and metals. They are applied as semiconductors because the existence of the π bond in some organic molecules makes it possible for them to transmit electrooptic signals.

Organic materials play an increasing role in the electroindustry which is dominated by semiconductors and metals. They are applied as semiconductors because the existence of the π bond in some organic molecules makes it possible for them to transmit electrooptic signals. One of the key parameters for the transmittance of the signals are polarizabilities and higher polarizabilities (hyperpolarizabilities).

In this work we inspect the effects of various basis sets and various computational methods on the resulting polarizabilities of various fluorinated derivates of ethylene and propylene. The geometry was calculated with the MP2 method using aug-cc-pVTZ basis sets. They were compared with experimental geometries, where it was possible due to the availability of experimental geometries, and it has been found out that they were in good agreement with them. The polarizabilities were calculated with the CCSD(T) method in five different basis sets for ethylene and its derivates (cc-pVTZ, cc-pVQZ, Pol, Hypol, Z3Pol) and in two different basis sets for propylene and its derivates (Pol and Z3Pol) the geometries that we used were those that have been computed using the aforementioned MP2 method and aug-cc-pVTZ basis set. The results of the calculations give us basic information about the dependence of polarizabilty on different basis sets. It was shown that smaller but more specialized basis sets give us much better results of calculated polarizabilities than larger basis sets.

The results gained by using the different Pol basis sets (Pol, Hypol, Z3Pol) are much better than those gained by the cc basis sets (cc-pVTZ, cc-pVQZ). We also calculated the extrapolation from the later two basis sets on an infinite basis and the results point to the direction of the Pol basis sets. The polarizabilities increased only very slightly with the increased fluorination of ethylene and propylene. The final results of this work prove that the Pol and Z3Pol basis sets are more appropriate for the calculation of polarizabilities of fluorinated molecules than larger basis sets, because their results are more accurate and the computational time is much shorter.