Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie

Norbert Petrík (Školiteľ: Ing. Lucia Tátošová, PhD.) | pridané: 11. novembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Divoké skládky a ich v plyv na životné prostredie v katastri mesta Nitra

Práca popisuje problematiku stavu divokých skládok. Vznik divokých skládok, vplyv na životné prostredie, možnosti odstránenia týchto záťaží a zamedzenie ich opätovnému vzniku. Dôležité je aj poznanie problematiky odpadov a nakladania s nimi.

Najčastejšie sa na divokých skládkach vyskytuje komunálny odpad. Po odstránení skládky, vznikajú nové. Príčinou je nedostatočná informovanosť občanov a nízke environmentálne povedomie.

Preukázateľný je aj negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie človeka. Hrozbu z divokých skládok predstavuje najmä šíriaci sa hmyz a hlodavce, toxicita nebezpečných látok, kontaminácia okolitej pôdy a vody, prípadne podzemných vôd. To závisí aj od prírodných pomerov a prítomnosti vodných tokov. Prírodné pomery úzko súvisia s lokalitami samotných skládok.

Analýza stavu divokej skládky jej lokalita a charakter odpadu umožní riešenie problému. Ten spočíva v odstránení environmentálnej záťaže a úprave terénu. Ďalším dôležitým krokom je zamedzenie opätovného vzniku čiernej skládky. Tu sa vyžaduje priama spolupráca s občanmi, osveta a dostatočná informovanosť o vznikajúcich rizikách.

Každé mesto má vypracovaný Program odpadového hospodárstva. Ten pojednáva a rieši problematiku odpadov vznikajúcich na území obce, posudzuje súčasný stav a ukladá ciele do budúcnosti. Jeho dodržiavanie má napomáhať nakladaniu s odpadmi, ktoré je v súlade so zákonom a teda aj v značnej miere chráni životné prostredie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3249.rar 1 980 349 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - Katedra krajinného inžinierstva, KKI

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Norbert Petrík.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PETRÍK, Norbert: Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného inžinierstva, KKI. Školiteľ: Ing. Lucia Tátošová, PhD.. Rok obhajoby: 2005