sme.sk
 

DEA modely. Assurance Region model

Miroslav Mlynárik (Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.) | pridané: 11. novembra 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Bakalárska práca sa zameriava na opis neparametrickej metódy Data Envelopment Analysis (DEA) ako efektívneho nástroja na vyhodnocovanie efektívnosti nevýrobných orga-nizačných jednotiek (DMU), pričom

bližšie analyzuje CCR model a z neho odvodený Assurance Region model. Popis modelov je založený na teórií lineárneho programovania, pomocou ktorej sú (matematicky) exaktne

odvodené príslušné modely a ich vlastnosti. V poslednej praktickej časti demonštrujeme použitie DEA modelov pri tvorbe vlastného

rankingu kvality fakúlt slovenských vysokých škôl.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3250.pdf 1 350 649 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MLYNÁRIK, Miroslav: DEA modely. Assurance Region model [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky. Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

DEA models. Assurance Region model.

Miroslav Mlynárik (Supervisor: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.) | added: 11. novembra 2007

Abstract of bachelor thesis: