sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Interakce proteinu p53 a jeho mutant s DNA. Vliv struktury...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
33 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Interakce proteinu p53 a jeho mutant s DNA. Vliv struktury DNA a modifikací proteinu

Peter Šebest (Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.) | pridané: 29. novembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Proteín p53 patrí medzi tumor supresorové proteíny, ktoré hrajú dôležitú úlohu v regulácii bunkového cyklu a v prevencii pred malignou transformáciou. Mutantné formy proteínu p53 boli objavené vo viac než 50% prípadov ľudských nádorov. Väčšina mutantných proteínov p53 stratila tumor supresorovú aktivitu štandardného p53, ale prejavovala onkogénické vlastnosti. Funkcie p53 sú spojené s jeho schopnosťou viazať sa k DNA. Sekvenčne-špecifická väzba je dôležitá pre jeho funkciu transkripčného faktoru. Väzba p53 s DNA, ktorá je závislá na určitých štruktúrach DNA, je dôležitá pre rozpoznávanie poškodenej DNA a pre reguláciu procesov ako je rekombinácia a oprava DNA. Konformácia a topológia DNA hraje dôležitú úlohu v sekvenčne-špecifickej a sekvenčne-nešpecifickej väzbe p53 s DNA. Mutantný p53 sa špecifický viaže k MAR-DNA elementom s vysokou afinitou a interakcie mut p53 s DNA sú spojené s ich onkogénnymi vlastnosťmi.

Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŠEBEST, Peter: Interakce proteinu p53 a jeho mutant s DNA. Vliv struktury DNA a modifikací proteinu [ Diplomová práca ] Univerzita mimo Slovenska. Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Interactions of p53 and its mutants with DNA. Influence of DNA structure and protein modification

Peter Šebest (Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.) | added: 29. novembra 2007

Abstract of diploma thesis:

Protein p53 belong to the tumour suppressor proteins, which play important role in regulation cell cycle and in prevention from malignant transformation. Mutaded forms of protein p53 were found in more than 50% of human tumours. Most of the p53 mutants have lost the wild-type tumour suppressor activity but show oncogenic properties. Functions of p53 are connected with its ability to bind DNA.

Protein p53 belong to the tumour suppressor proteins, which play important role in regulation cell cycle and in prevention from malignant transformation. Mutaded forms of protein p53 were found in more than 50% of human tumours. Most of the p53 mutants have lost the wild-type tumour suppressor activity but show oncogenic properties. Functions of p53 are connected with its ability to bind DNA. Sequence-specific DNA binding is important for its function as transcriptional factor. The binding of p53 with DNA, which is dependent on the certain DNA structures, is important for recognition DNA damaged and regulation of processes like DNA repair and recombination. The conformation and topology DNA play a central role in sequence-specific and in nonsequence-specific DNA binding. Mutant p53 specifically binds to MAR-DNA elements with high affinity and the interactions of p53 with DNA are connected with their oncogenic properties.