Komparácia služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami súkromného a štátneho sektora v meste Nitra

Martina Štefániková (Školiteľ: PhDr. Milan Tomka) | pridané: 29. novembra 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Ústrednou témou je politika zamestnanosti v Slovenskej republike a problém kvality služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami štátneho a súkromného sektoru.

Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Ústrednou témou je politika zamestnanosti v Slovenskej republike a problém kvality služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami štátneho a súkromného sektoru. Teoretická časť je obsiahnutá v troch kapitolách, ktoré ďalej delíme na viaceré podkapitoly. Empirickú tvorí jedna obsiahla kapitola, ktorú tvorí viacero podkapitol. Za empirickou časťou nasleduje kapitola s odporúčaniami pre prax. Prácu dopĺňa zoznam použitej literatúry a prílohy. V prvej kapitole popisujeme problém nezamestnanosti, venujeme pozornosť druhom, dôsledkom nezamestnanosti a faktory ovplyvňujúce mieru zamestnanosti. Podrobnejšie sme v tejto časti práce analyzovali problém dlhodobej nezamestnanosti. V druhej kapitole hovoríme o politike zamestnanosti a politike trhu práce. Detailnejšie sme sa zamerali na ciele a na cieľovú populáciu politiky zamestnanosti. V tejto časti sme tiež uviedli nástroje aktívnej politiky trhu práce a pasívnu politiku trhu práce. Tretia kapitola je venovaná službám zamestnanosti, snažili sme sa zachytiť problém kvality poskytovaných služieb a uviedli sme stručnú charakteristiku jednotlivých služieb poskytovaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a súkromnými agentúrami podporujúcimi zamestnanosť. Empirická časť je postavená na interpretácia analýze výsledkov prieskumu, overení určených hypotéz a vyvodení záverov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3255.doc 1 441 280 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied - Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŠTEFÁNIKOVÁ, Martina: Komparácia služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami súkromného a štátneho sektora v meste Nitra [ Bakalárska práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied. Školiteľ: PhDr. Milan Tomka. Rok obhajoby: 2006

Bachelor Thesis:

Quality comparison of employment services provided by organizations operating in private and state sector in Nitra.

Martina Štefániková (Supervisor: PhDr. Milan Tomka) | added: 29. novembra 2007

Abstract of bachelor thesis:

The main topic is employment policy in Slovak republic and issue of quality of employment services provided by organizations operating in state and private sector.

The bachelor work has a theoretical-empirical character. The main topic is employment policy in Slovak republic and issue of quality of employment services provided by organizations operating in state and private sector. Theoretical part of the work is divided in three main chapters, which are consisted of smaller parts. The empirical part is made of one chapter consisted of smaller parts. After the empirical part there comes a chapter dealing with recommendation for practice. The work is completed by the register of literature and sources used in work. In the first chapter we are dealing with the issue of unemployment, we are describing types of unemployment, consequences of unemployment and the factors affecting employment. We are analyzing more the issue of long term unemployment. In the second chapter we are dealing with policy of employment, main targets and target group of policy of employment. At this place we are describing measures at work market, active and passive forms of employment policy. The third chapter is dealing with issue of employment services, we tried to analyze the issue of quality of provided services, there are shortly described several services provided by organizations operating in state and private sector. Empirical part is made of analysis and interpretation of results of research we made.