sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
36 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Zážitkové vyučovanie hudobnej výchovy na ZŠ

Katarína Šuleková (Školiteľ: Doc.PaedDr. Libor Fridman, PhD.) | pridané: 28. decembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Zážitková pedagogika patrí k novým pedagogickým smerom. Zážitkové vyučovanie, ako už konkrétny spôsob edukácie sa snaží prostredníctvom zážitku a skúsenosti pomôcť žiakovi získať vedomosti, schopnosti a zručnosti tak, aby si ich osvojil na celý život. Zážitkové vyučovanie sa však nesústreďuje len na vyvolanie zážitku, ale predovšetkým na jeho spracovanie. Vyvolanie zážitku je súčasťou štvor- časťového cyklu vyučovania, do ktorého sa môže vstúpiť v ktorejkoľvek fáze.

Zážitkové vyučovanie aktivizuje žiaka počas celej vyučovacej hodiny, prirodzene ho motivuje k učeniu a zároveň rozvíja emocionálnu stránku jeho osobnosti. K metódam zážitkového vyučovania hudobnej výchovy zaraďujeme pohybové a hudobné hry, objavovacie, viacrozmerné a diskusné aktivity, prácu v skupinách.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3267.doc 780 800 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta humanitných vied - Katedra hudby (KHU)

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Katarína Šuleková.

Bibliografický odkaz

ŠULEKOVÁ, Katarína: Zážitkové vyučovanie hudobnej výchovy na ZŠ [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby (KHU). Školiteľ: Doc.PaedDr. Libor Fridman, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Experiantal teaching of Music at Primary school

Katarína Šuleková (Supervisor: Doc.PaedDr. Libor Fridman, PhD.) | added: 28. decembra 2007

Abstract of diploma thesis:

Experiential pedagogy belongs to the new pedagogical specializations. Experiential teaching as a specific way of education tries to help learners by force of experience and practice to acquire knowledge, abilities and skills useful for the whole life. Experiential education is not only focused on evoking the experiences but most of all on their processing.

Experiential pedagogy belongs to the new pedagogical specializations. Experiential teaching as a specific way of education tries to help learners by force of experience and practice to acquire knowledge, abilities and skills useful for the whole life. Experiential education is not only focused on evoking the experiences but most of all on their processing. Evoking experience is a part of four-sectioned cycle of teaching that can be entered in any phase. Experiential teaching activates learners throughout the lesson; it motivates them to learn and develops emotional aspect of their personality as well. The methods of the experiential teaching include motoric and music games; discovering, multidimensional and activities of discussion, and group work.