Meta:

Za prácu už hlasovalo
33 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Juraj Frank
juraj.frank@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
Mgr. Martin Homola

Kľúčové slová:
ontológia, weblogy, blogy, portál, sémantický web

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Ontológia pre kategorizáciu blogov

Juraj Frank (Školiteľ: Mgr. Martin Homola) | pridané: 7. januára 2008

Abstrakt bakalárskej práce:

S rastúcim množstvom obsahu na Webe potrebujeme čoraz efektívnejšie nástroje na jeho efektívnu kategorizáciu a na vyhľadávanie v ňom. V súčasnosti využívané spôsoby na kategorizáciu (tagovanie) sa vyznačujú niektorými nedostatkami. Na ich odstránenie navrhneme špecifickú ontológiu na kategorizáciu blogov. Práca opisuje spôsob návrhu takejto ontológie. Jednorazový návrh však v dynamických podmienkach Webu a blogov nepostačuje a nie je triviálne ho zrealizovať, preto rozoberieme rôzne techniky ďalšieho rozvoja ontológie a metódy jej administrácie. Ukážeme, že s nárastom počtu blogov a užívateľov portálu bude nevyhnutné pristúpiť ku kolaboratívnym metódam správy ontológie. Navrhneme základné myšlienky implementácie ontológie do blog portálu. Výsledky práce budú použité a naďalej skúmané v projekte študenského blog portálu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3272.pdf 419 679 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

FRANK, Juraj: Ontológia pre kategorizáciu blogov [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky. Školiteľ: Mgr. Martin Homola. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

Ontology for blog categorization

Juraj Frank (Supervisor: Mgr. Martin Homola) | added: 7. januára 2008

Abstract of bachelor thesis:

With increasing amount of web content we need even more effective tools for categorization and searching this content. Tools which are in use today (tagging) feature several limitations. Therefore we will design a specific ontology usable for categorizing blogs. The process of designing such ontology is described in this work.

With increasing amount of web content we need even more effective tools for categorization and searching this content. Tools which are in use today (tagging) feature several limitations. Therefore we will design a specific ontology usable for categorizing blogs. The process of designing such ontology is described in this work. However, in dynamic conditions of Web and blogs, such one-time design is insufficient, moreover it is not trivial to realize it. That's why several other techniques of further development and methods of ontology administration are discussed further. Also with continuous increase of users' and blogs' count, methods such as collaborative administration of ontology would be necessary. Finally we propose the basic ideas for implementation of such ontology into a working blog portal. The results of this work will be used in a project of students' blog portal.