sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
46 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Posúdenie ohrozenosti vybraného územia vodnou eróziou

Ing. Barbora Kmeťová (Školiteľ: Doc. Ing. Kamila Hlavčová) | pridané: 9. januára 2008

Abstrakt bakalárskej práce:

Študentská vedecká konferencia konaná 21.03.2007 na Stavebnej fakulte v Bratislave

ŠVOČKA

POSÚDENIE OHROZENOSTI VYBRANÉHO ÚZEMIA VODNOU ERÓZIOU

Vo svojej práci som na zadanom území povodia toku Oľšavica posudzovala ohrozenosť tohto územia vodnou eróziou. Na území sa nachádzajú lesy, lúky a trávnaté porasty, ktoré sa z hľadiska eróznej ohrozenosti považujú za stabilné. Preto som sa zamerala na tú časť pôdy, ktorá je využívaná ako orná. Takmer na všetkých svahoch boli prekročené hodnoty prípustnej straty pôdy pre plodiny ako sú zemiaky, raž, jačmeň a pšenica. Za prípustnú stratu pôdy, pri ktorej ešte nedochádza k poškodeniu pôdneho profilu sa pre stredne hlboký profil s hĺbkou 0,30 až 0,60 m považuje hodnota 4t/ha/rok. Za týchto predpokladov je nevyhnutné zabezpečiť pre územie využívané ako orná pôda protieróznu ochranu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta - Katedra vodného hospodárstva krajiny

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Knižnica a informačné centrum
Radlinského 11
Bratislava 1
813 68
http://www.svf.stuba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KMEŤOVÁ, Barbora: Posúdenie ohrozenosti vybraného územia vodnou eróziou [ Bakalárska práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra vodného hospodárstva krajiny. Školiteľ: Doc. Ing. Kamila Hlavčová. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

The Analyse Of The Intensity Of Soil Erosion Processes

Ing. Barbora Kmeťová (Supervisor: Doc. Ing. Kamila Hlavčová) | added: 9. januára 2008

Abstract of bachelor thesis:

The theme of my work was to analyse the intensity of soil erosion processes in the Oľšavica valley. From the lan use maps of the basin follows that most areas of the basin are covered by forest or grassland and only the upper part of the basin is used as an arable land. The estimation of soil loss was made only for the arable land beacuse the other areas are considered to be stable.

The theme of my work was to analyse the intensity of soil erosion processes in the Oľšavica valley. From the lan use maps of the basin follows that most areas of the basin are covered by forest or grassland and only the upper part of the basin is used as an arable land. The estimation of soil loss was made only for the arable land beacuse the other areas are considered to be stable. For the eavulating soil erosion intensity 11 representative slope profiles on arable areas were analysed. As the highest tolerance of soil loss for a soil profile with the depth of 0,30 - 0,60 m have supposed the value of 4 t/ha/year. The protective measures against soil erosion are necessary.