sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra » Účasť Európskeho parlamentu v procese tvorby európskeho...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
25 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Účasť Európskeho parlamentu v procese tvorby európskeho práva

Martin Friedrich (Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková) | pridané: 23. januára 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Európsky parlament sa vo veľkej miere podieľa na našom každodennom živote, aj keď si to možno ani neuvedomujeme. V súčasnosti musia cez Európsky parlament prejsť dve tretiny všetkej sekundárnej komunitárnej legislatívy. Cieľom práce je preto skúmať rozličné legislatívne procesy, ktorými musí legislatívny návrh prejsť, aby sa z neho stala smernica alebo nariadenie. Samozrejme, cieľovou skupinou výskumu sú legislatívne procesy vyžadujúce účasť Európskeho parlamentu tak, ako ich upravuje Zmluva o Európskom spoločenstve v platnom znení a rokovací poriadok Európskeho parlamentu v 16. vydaní zo septembra 2007. Práca sa snaží poskytnúť čitateľovi výklad týchto procesov, no zároveň poukázať aj na problémy, ktoré sú s ním spojené, pričom mnohé z týchto sporných oblastí sú v tzv. neformálnej rovine, teda neupravuje ich primárne komunitárne právo. Dôležitou oblasťou je aj pripravovaná inštitucionálna reforma prostredníctvom Reformnej zmluvy. Tá prinesie aj niektoré zmeny v legislatívnom procese, i keď nie revolučného charakteru. Proces prípravy Reformnej zmluvy a jej samotný text so zreteľom na ingerenciu Európskeho parlamentu v legislatívnom procese je taktiež predmetom tejto práce. Zmena spolurozhodovacieho procesu na riadny legislatívny proces prinesie sprehľadnenie tohto procesu, no nie jeho zjednodušenie. Na druhej strane tento legislatívny postup sa stane najpoužívanejším a umožní takmer plnohodnotné zapojenie Európskeho parlamentu do legislatívneho procesu vo významnej väčšine oblastí upravených komunitárnym právom (takmer preto, lebo právo legislatívnej iniciatívy zostane aj naďalej výlučným právom Komisie). Porozumieť súčasným legislatívnym procesom vrátane pripravovaných zmien je nevyhnutným kľúčom k úspechu v prípade, ak sa právnické alebo fyzické osoby rozhodnú na ňom podieľať.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3280.pdf 1 222 991 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta - Iná katedra

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

FRIEDRICH, Martin: Účasť Európskeho parlamentu v procese tvorby európskeho práva [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, Iná katedra. Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Participation of the European Parliament in the process of creating European Law

Martin Friedrich (Supervisor: JUDr. Martina Jánošíková) | added: 23. januára 2008

Abstract of diploma thesis:

We may not be aware of it, but the European Parliament has been increasingly influencing our lives. Right now two thirds or all secondary Community bills have to pass the European Parliament in one of the legislative processes before they can become directives or regulations.

We may not be aware of it, but the European Parliament has been increasingly influencing our lives. Right now two thirds or all secondary Community bills have to pass the European Parliament in one of the legislative processes before they can become directives or regulations. The aim of this work is to study these different legislative processes from the position of participation of the European Parliament in these legislative processes. Key documents that are used in this thesis are: Treaty establishing the European Community and the Rules of Procedure of the European Parliament in their 16th edition from September 2007. This thesis seeks to interpret legislative processes with the participation of the European Parliament as well as focus the attention of the reader to problems which are connected with these processes. Many of these problematic policy areas lay on informal legislative i. e. they are not incorporated and dealt with in the primary Community Law. An important issue is the future institutional reform by the means of the Reform Treaty. Reform Treaty will bring some important changes in the legislative processes, although not of a revolutionary character. Therefore in the scope of this work is also the preparation of the Reform Treaty and its text. The change of the co-decision procedure into ordinary legislative process will bring some clarification in this complicated procedure; however, it will not mean that it will be more simple compared to how we know it today. On the other hand, ordinary legislative procedure will become the main legislative process and it will allow the European Parliament an almost full participation in the vast majority of policy areas covered by the Community Law (the word “almost” indicates that the right of legislative initiation will remain a sole privilege of the Commission). Understanding the current legal process as well as the prepared reform is the eminent key to success for all legal and natural personalities if they decide to apply their rights and participate in the legal process.