sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
30 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Stanovenie prchavých zlúčenín v slovenských brandy a vínnych destilátoch

Antónia Janáčová (Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.) | pridané: 4. marca 2008

Abstrakt diplomovej práce:

GC-MS analýza vzoriek slovenských brandy a vínnych destilátov.

Cieľom diplomovej práce bolo: (i) nájsť vhodnú metódu na extrakciu organických zlúčenín zodpovedných za arómu brandy a vínnych destilátov (LLE, HS, DI, SPME), (ii) vyvinúť optimálnu analytickú metódu na ich určenie (GC-MS), (ii) získať profily aróm brandy a vínnych destilátov vyrábaných na Slovensku, (iv) vyhodnotenie získaných údajov a vyhľadanie vhodných autentifikačných markerov týchto produktov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - Ústav analytickej chémie

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37
http://schk.chtf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JANÁČOVÁ, Antónia: Stanovenie prchavých zlúčenín v slovenských brandy a vínnych destilátoch [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav analytickej chémie. Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Determination of volatile compounds in Slovakian brandies and wine distillates

Antónia Janáčová (Supervisor: Ing. Ivan Špánik, PhD.) | added: 4. marca 2008

Abstract of diploma thesis:

GC-MS analyses of brandy and wine distillate samples

The aim of this Diploma thesis was (i) to find suitable method for extraction of organic compounds responsible for aroma composition of brandies and wine distillates, (ii) to develop optimal analytical method for their determination. (iii) to obtain aroma profile of brandies and wine distillates produced in Slovakia (iv) following by their evaluation and interpretation.