sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
40 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Magnetizmus pre každého

Peter Klein (Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Vojtanik DrSc.) | pridané: 4. marca 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na univerzálnosť magnetizmu a jeho

význam pre človeka. V druhej kapitole charakterizujeme novú vednú disciplínu

spintroniku. V tretej kapitole opisujeme zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie

(MRI) a taktiež zobrazovanie SQUID-om. Vo štvrtej kapitole sa venujeme metóde

nazvanej spektroskopia magnetického oneskorenia (MAE spectroscopy), ktorá sa používa

na určovanie termodynamických parametrov feromagnetických zliatin.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3287.pdf 1 733 063 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Iná katedra

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Peter Klein.

Bibliografický odkaz

KLEIN, Peter: Magnetizmus pre každého [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Iná katedra. Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Vojtanik DrSc.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Magnetism for everybody

Peter Klein (Supervisor: prof. RNDr. Pavol Vojtanik DrSc.) | added: 4. marca 2008

Abstract of diploma thesis:

The target of this diploma thesis is pointing on universality of magnetism and its importance for human being. In the second chapter we characterize a new science discipline – spintronics. In the third chapter we depict imaging by magnetic resonance and as well as imaging by SQUID.

The target of this diploma thesis is pointing on universality of magnetism and its

importance for human being. In the second chapter we characterize a new science

discipline – spintronics. In the third chapter we depict imaging by magnetic resonance

and as well as imaging by SQUID. In fourth chapter we devote to method called

magnetic after-effect spectroscopy, which can be used for obtaining the thermodynamic

parameters of ferromagnetic alloys.