Vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Mgr. Erika Löbbová (Školiteľ: PaedDr. Monika Miňová) | pridané: 9. marca 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Práca je rozdelená na 4 kapitoly.

V teoretickej časti sa zaoberáme výchovou z teoretického hľadiska, rodinou a vplyvom výchovy. V rámci rozsiahlych kapitol uvádzame druhy rodiny a pri výchove jej pozitíva, negatíva a vplyv.

V závere kapitoly 3 sú konkrétne návrhy na možnosť angažovanosti rodičov pri výchove.

V 4. kapitole, ktorá tvorí samostatný celok – empirickú časť, uvádzame konkrétne kroky empirického prieskumu a následnú analýzu získaných údajov a informácií na základe vytýčených cieľov prieskumu. V závere ponúkame zhrnutie nadobudnutých poznatkov, overených na základe vopred vypracovanej teórie v 1., 2. a 3. kapitole.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3289.pdf 1 979 101 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Pedagogická fakulta - Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

LöBBOVÁ, Erika: Vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie. Školiteľ: PaedDr. Monika Miňová. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

The influence of the parents education to education process in the kindergarten

Mgr. Erika Löbbová (Supervisor: PaedDr. Monika Miňová) | added: 9. marca 2008

Abstract of diploma thesis:

The main topic of diploma work is an influence of the parents education process to education process in the kindergarten. The paper is divided to four chapters. In the theoretical part we put attention on the education from theoretical viewpoint, on the family and on the influence of the education. We mention kinds of the families, positive and negative of the education.

The main topic of diploma work is an influence of the parents education process to education process in the kindergarten. The paper is divided to four chapters.

In the theoretical part we put attention on the education from theoretical viewpoint, on the family and on the influence of the education. We mention kinds of the families, positive and negative of the education.

At the end of the chapter three are concrete propositions to possibility of the engaging parents on the education.

In the chapter four, which is the separate unit – the empirical part, UVADZAME the concrete steps of the empirical research and the next analysis of the acquiring facts and information on the basis of the objective of research. At the end we propose the gathering of the facts attesting on the basis beginning making theory in the chapter one, two and three.