diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra » ÚLOHA HIER PRI VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA U ŽIAKOV DRUHÉHO...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
68 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

ÚLOHA HIER PRI VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA U ŽIAKOV DRUHÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Gabriela Krížovská, Ing. (Školiteľ: Mgr. Slávka Pasteľáková) | pridané: 23. marca 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto práce je predostrieť učiteľskej verejnosti možnosti efekívnejšieho vyučovania, počúvania a hovorenia v anglickom jazyku s deťmi mladšieho školského veku.

V obsahu svojej práce som sa zamerala na alternatívy skvalitnenia vyučovacieho procesu zakomponovaním hier na dosiahnutie stanoveného cieľa. Každá z ôsmich tém, ktoré si má žiak osvojiť, je doplnená efektívnou ponukou hier, ktoré sú ľahko realizovateľné a majú motivačný charakter. Prostredníctvom zaujímavých aktivít sú deti motivované k učeniu, z ktorého osoh má nielen dieťa, ale aj učiteľ. V kapitole „Zhrnutie skúseností a odporúčania“ som sa snažila uviesť hlavné zásady vyučovania malých detí, ktoré považujem za najdôležitejšie.

Všeobecné zásady vyučovania a hovorenia môžu byť aplikované aj na iné cudzie jazyky. Domnievam sa, že táto práca nielen obohatí poznanie iných učiteľov, ale podnieti učiteľskú verejnosť k využívaniu praktických aktivít, ktoré uľahčia prekonávanie prekážok v začiatočných štádiách vyučovania, počúvania a hovorenia, ale aj spestria spoluprácu učiteľa a žiaka v ďalších štádiách vyučovania týchto zručností.

Do tejto práce som zakomponovala aj dotazník o využívaní didaktických hier samotnými učiteľmi. Na základe výsledkov zo spracovaných dotazníkov som dospela k záveru, že až 36% učiteľov základných škôl používa didaktické hry na hodinách stále. Tento dotazník potvrdil aj moju hypotézu, či sa didaktické hry používajú pri výučbe anglického jazyka a v akom rozsahu. Myslím, že toto percento je dostatočne vysoké, ak k tom ešte prirátame 54% učiteľov, ktorí používa hry niekedy. Prekvapilo ma aj vysoké percento /92%/ opýtaných ktorí sú názoru, že hry zakomponované do vyučovacieho procesu zvýšia záujem o tento predmet. V značnej miere používanie hier prispieva aj k veselšej atmosfére v triede a k odbúravaniu bariér medzi žiakom a učiteľom.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Pedagogická fakulta - Iná katedra

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KRÍŽOVSKÁ, Gabriela: ÚLOHA HIER PRI VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA U ŽIAKOV DRUHÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Mgr. Slávka Pasteľáková. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

The Role of Games in Teaching English Language in the Second Year at a Primary School (Final thesis)

Gabriela Krížovská, Ing. (Supervisor: Mgr. Slávka Pasteľáková) | added: 23. marca 2008

Abstract of diploma thesis:

Abstract Krížovská, Gabriela: The Role of Games in Teaching English Language in the Second Year at a Primary School (Final thesis) / Gabriela Krížovská – The Methodology-Pedagogical Centre in Prešov. Specialised Qualifying study: The Theory and Practice of Foreign Language Teaching – English Language Supervisor: Mgr. Slávka Pasteľáková – Qualifying work. Prešov: MPC, 2007.

Abstract

Krížovská, Gabriela: The Role of Games in Teaching English Language in the Second Year at a Primary School (Final thesis) / Gabriela Krížovská – The Methodology-Pedagogical Centre in Prešov. Specialised Qualifying study: The Theory and Practice of Foreign Language Teaching – English Language

Supervisor: Mgr. Slávka Pasteľáková – Qualifying work. Prešov: MPC, 2007.

The title of this work is “The role of games in teaching English language in the second year at a primary school”. The author concentrated in this work on using games in teaching English language.

The work is divided into three parts; the first part was aimed to provide some general information about the role of games in the teaching process and about the mental competence in the course of growing up. The author shows how important it is to use games during English language lessons. The role of game plays not only educational importance but it gives stimulus to motivation and social behaviour.

The second one aims at how games can cover the whole language competence and in the eight chapters the author draws attention to the necessary knowledge of grammar and vocabulary supported by a great variety of convertible games that can be used in many modification. The examples of games were attentively chosen to provide a wide range of using different language and physical skills. It is also very important to engage their willingness to get know everything what is new to them. On the other hand the author pays attention to the products that children elaborate during lessons and that these small masterpieces are shown to their parents when they get home. At this age the memory works only with real objects and for this reason the flesh cards and picture stories are a good source of opportunity to extend their vocabulary.

The third part consists of the questionnaire in which the teachers of primary school gave their responses to the questions dealing with the usage of didactic games during English language lessons. The questionnaire was evaluated and contributed to creating awareness of using didactic games at primary school. The result shows that didactic games are really integrated in teaching process at primary schools. It is also obvious that teachers pay attention to preparing their lessons and spend enough time on it. According to some responses there is still some room for improvement.