Meta:

Za prácu už hlasovalo
37 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Michal Kováčik
e-mail: m.kovacik at inmail dot slovakia

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
Ing. Michal Halás, PhD.

Kľúčové slová:
VoIP, IP telefónia, telefonovanie, Internet, TCP/IP, RTP, RTCP, H.323, SIP, QoS, kvalita služby, neverejná sieť, meranie prevádzky

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Meranie prevádzky v IP telefónii

Michal Kováčik (Školiteľ: Ing. Michal Halás, PhD.) | pridané: 9. apríla 2008

Abstrakt bakalárskej práce:

Práca popisuje komunikačné protokoly používané v IP telefónii, venuje sa základom zabezpečenia kvality služby (QoS) v neverejných sieťach a predkladá softvérový nástroj na základné end-to-end meranie prevádzkových parametrov vo VoIP sieti.

Práca sa venuje protokolom použitým v dvoch najrozšírenejších architektúrach IP telefónie - H.323 a SIP - od sieťovej až po aplikačnú vrstvu. Popisuje postupy nadväzovania spojenia pomocou signalizačných protokolov použitých v týchto architektúrach, ako aj prenos samotných hlasových či obrazových dát. Ďalej sa venuje problematike kvality služby a možnostiam zabezpečenia vyhovujúcej kvality služby pre VoIP spojenia pomocou prostriedkov aplikačnej vrstvy, ale najmä na úrovni sieťovej vrstvy v neverejných (vnútorných) sieťach. V poslednej časti sa práca dotýka aspektov merania VoIP prevádzky, kde sa rozlišuje meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov. Ako nástroj pre vykonávanie meraní úrovne kvality služby medzi koncovými bodmi spojenia je implementovaná jednoduchá softvérová aplikácia, ktorú je možné použiť pre automatizované merania niektorých prevádzkových parametrov, ale i na záťažové testy v reálnom prostredí nasadených sieťových prvkov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3298.pdf 933 224 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Katedra telekomunikácií

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOVÁČIK, Michal: Meranie prevádzky v IP telefónii [ Bakalárska práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Katedra telekomunikácií. Školiteľ: Ing. Michal Halás, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

Traffic measuring in IP Telephony

Michal Kováčik (Supervisor: Ing. Michal Halás, PhD.) | added: 9. apríla 2008

Abstract of bachelor thesis:

Work descripts communication protocols used in IP Telephony, basics of QoS in private networks and provides a simple software tool for basic end-to-end measurements of traffic parameters in VoIP

The thesis analyzes protocols used in two most widespread IP Telephony architectures - H.323 and SIP - from network to application layer. It describes call setup procedures, signalling protocols used in these architectures and the transport of voice and video. It adresses the aspects of quality of service (QoS) and possibilities to obtain desirable quality for VoIP connections through mechanisms of application layer and network layer - the latter mostly in private networks. The last part of the paper mentions various aspects of VoIP traffic measurement, where quantitative and qualitative parameters are distinguished. As a tool for measuring of service quality level a simple software application is implemented. This application is suitable for automatic measurement of selected traffic parameters and also for load tests in real network environments.