MODERNÉ METÓDY HODNOTENIA VÝKONNOSTI PODNIKU

Miroslav Kadúc (Školiteľ: Ing. Miriam Chynoradská Šefčíková, PhD.) | pridané: 15. mája 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Finančné riadenie je jedným z hlavným aspektov úspešného podnikania. K základným činnostiam finančného riadenia patrí finančná analýza, ktorá dáva impulzy pre operatívne riadenie a je dôležitým podkladom pre zostavovanie finančných plánov na ďalšie obdobia.

Cieľom mojej diplomovej práce je finančná analýza obchodnej spoločnosti BRS, a.s. a aplikácia modernej metódy EVA. Čiastkovými cieľmi sú popis teoretický poznatkov z oblasti finančného riadenia a predikčná analýza spoločnosti. V práci sú použité klasické pomerové finančné ukazovatele, a to ukazovatele rentability, zadlženosti, aktivity, likvidity a trhovej hodnoty. Prevádzkové ukazovatele a ukazovatele na báze finančných fondov a cash flow patria medzi ukazovatele analyzujúce výkonnosť podniku.

Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku, uvádzané v tejto práci, sú hlavne metódy založené na modeli ekonomickej pridanej hodnoty. Medzi tieto metódy patria dve koncepcie EVA, MVA, Economic profit, CVA a INFA.

Výpočtami, analýzou a zámermi spoločnosti som dospel k záveru, že spoločnosť BRS, a.s. má dostatočný potenciál pre ďalší progresívny rast. Predikčná analýza tieto závery takmer totožne potvrdila.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3312.doc 1 057 792 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta - Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústredná knižnica - Študijné a informačné stredisko
Pavlínska 16
Trnava
917 24
http://www.mtf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

KADÚC, Miroslav: MODERNÉ METÓDY HODNOTENIA VÝKONNOSTI PODNIKU [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. Školiteľ: Ing. Miriam Chynoradská Šefčíková, PhD.. Rok obhajoby: 2006