diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie » Špecifiká priestoru vo filmoch Alfreda Hitchcocka

Špecifiká priestoru vo filmoch Alfreda Hitchcocka

Boris Belica (Školiteľ: Mgr. Miroslav Ballay, PhD.) | pridané: 15. mája 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Témou tejto diplomovej práce sú špecifiká priestoru vo filme, konkrétne zamerané na filmové dielo Alfreda Hitchcocka. Práca je orientovaná heuristicko - interpretačne so zameraním na znaky priestoru a predmetov v priestore, s dôrazom na denotatívne a konotatívne významy. Obsahovo je práca rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sa venujem teoretickému vysvetleniu pojmu priestor z pohľadu vedeckých disciplín ako je geometria, filozofia, psychológia a filmová veda. Tieto nám neskôr slúžia ako východisko pri interpretácii vybraného diela. Druhá kapitola je zameraná na aspekty zobrazovania priestoru vo filme. Medzi tieto aspekty som zaradil prostriedky filmovej reči ako strih, montáž, pohyby kamerou, farbu, hudobnú a hereckú zložku. Obsahuje krátke teoretické osvetlenie danej problematiky a následné uvedenie príslušného príkladu z filmovej tvorby A. Hitchcocka. Predmetom záverečnej tretej kapitoly je interpretácia filmu „Okno do dvora“ (1954). Interpretácia je rozdelená na štyri časti. Prvá časť obsahuje sujetový profil filmu a základné východiská deja filmu. Druhá časť interpretuje film na základe rámovej kompozície a diegetických priestorov. Tretia časť vychádza z hypotézy determinácie „fyzického“ a „metafyzického“ priestoru. Záverečná štvrtá časť podáva interpretáciu na základe osobných priestorov a teritoriálnych vzťahov medzi postavami.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3314.doc 775 168 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra kulturológie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

BELICA, Boris: Špecifiká priestoru vo filmoch Alfreda Hitchcocka [ Diplomová práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie. Školiteľ: Mgr. Miroslav Ballay, PhD.. Rok obhajoby: 2008