Meta:

Za prácu už hlasovalo
23 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Jozef Janitor
email/sip: jozjan@cnl.tuke.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2008

Školiteľ:
František Jakab

Kľúčové slová:
VoIP, IP Telefónia, Konvergované Siete, QoS, Bezpečnosť

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Efektívne riešenie VoIP siete pre prostredie Technickej Univerzity v Košiciach

Jozef Janitor (Školiteľ: František Jakab) | pridané: 18. mája 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Moderné dátové siete sa v posledných niekoľkých rokoch vyvinuli do sietí, ktoré sú schopné prenosu viacerých informačných tokov v jednom čase, s garanciou parametrov kvality služieb pre každý jeden z týchto tokov. Takéto siete môžeme nazývať konvergovanými sieťami. Konvergované siete integrujú dáta, hlas a video komunikácie do jednej zjednotenej spoločnej siete.

Práca popisuje možnosti využitia konvergovaných sietí pre vybudovanie bezpečnej a jednoducho škálovatelnej VoIP siete. Ako modelové riešenie sa popisuje implementácia VoIP siete v prostredí Technickej University v Košiciach a Laboratória Počítačových Sietí.

Práca bola vypracovaná v anglickom jazyku.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3316.pdf 7 264 152 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra počítačov a informatiky

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Jozef Janitor.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JANITOR, Jozef: Efektívne riešenie VoIP siete pre prostredie Technickej Univerzity v Košiciach [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky. Školiteľ: František Jakab. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Efficient VoIP Solution for the Environment of the Technical University of Kosice

Jozef Janitor (Supervisor: František Jakab) | added: 18. mája 2008

Abstract of diploma thesis:

Modern data networks has in the last few years evolved into networks which are capable of transferring more than just one information flow at the same time. Each flow is transferred with guaranteed quality of service parameters. We can call these networks as Converged networks. Converged networks integrate data, voice and video communication into one common unified network.

Modern data networks has in the last few years evolved into networks which are capable of transferring more than just one information flow at the same time. Each flow is transferred with guaranteed quality of service parameters. We can call these networks as Converged networks. Converged networks integrate data, voice and video communication into one common unified network.

The thesis introduces the possibilities of usage of converged networks in building a secure and easily scalable VoIP network. As a model solution, the implementation of the VoIP network at the Technical University of Kosice and the Computer Networks Laboratory is described.