Meta:

Za prácu už hlasovalo
33 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ján Laurenčík
jancek@gmail.com
http://jan.laurencik.sk

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2008

Školiteľ:
Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Kľúčové slová:
virtuálne múzeum, spriahnuté panorámy, drotárstvo

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Virtuálne múzeum online

Ján Laurenčík (Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.) | pridané: 25. mája 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá naštudovaním problematiky virtuálnych múzeí, návrhu vlastného riešenia virtuálneho múzea a napokon implementácie navrhnutého riešenia prispôsobeného na publikovanie na internete.

Predložená diplomová práca sa zaoberá naštudovaním problematiky virtuálnych múzeí, návrhu vlastného riešenia virtuálneho múzea a napokon implementácie navrhnutého riešenia prispôsobeného na publikovanie na internete. Vytvorili sme virtuálne múzeum drotárskeho remesla, v ktorom sa nachádzajú drotárske exponáty z Považského múzea v Budatíne. Virtuálne múzeum online sa skladá z dvoch významných častí. Prvú časť tvoria spriahnuté panorámy, ktoré ponúkajú virtuálny pohľad do miestnosti, kde sú vystavené drotárske exponáty. Druhá časť je výstava drotárskych exponátov z depozitára Považského múzea, ktoré sa dajú vďaka nasnímaniu z viacerých uhlov prezerať z rôznych strán.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3324.pdf 1 518 304 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
jan.laurencik.sk/ dipl/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

LAURENČÍK, Ján: Virtuálne múzeum online [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky. Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Virtual museum online

Ján Laurenčík (Supervisor: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.) | added: 25. mája 2008

Abstract of diploma thesis:

This diploma thesis is about studying a problems of virtual museums, designing our own solution and finally implementation of our solution adapted for publishing on the internet.

This diploma thesis is about studying a problems of virtual museums, designing our own solution and finally implementation of our solution adapted for publishing on the internet. We have created the virtual muzeum of tinkers with tinker exhibits from Povazske museum in Budatin. Virtual museum online is composed of two main parts. First part consists of coupled panoramas, which enable a virtual view to the room with tinker exhibits. Second part is an exhibition of objects from the depository of Povazske museum. It is possible to examine them from different views thanks to photos from various angles.