Meta:

Za prácu už hlasovalo
36 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Kalkulácie a tvorba cien

Ing. Boris Hanák (Školiteľ: Ing. Jana Plchová) | pridané: 26. mája 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Samotný názov diplomovej práce nasvedčujú tomu, že som sa v svojej práci venoval problematike kalkulácií a následnej tvorby cien. Ide o problematiku, ktorá je v „našich zemepisných šírkach“ v súčasnosti už dobre známa, no do praxe sa dostáva veľmi pomaly, nakoľko sa začala uplatňovať až po politických a hospodárskych zmenách uskutočnených po novembri 1989. V samotnej práci som opísal jeden z konkrétnych spôsobov riešenia danej problematiky v praxi. Išlo o zistenie spôsobu kalkulovania ceny výrobku, o zistenie používanej metódy, spôsobu využívania výpočtovej techniky pri práci a podobne. Tak isto som sa snažil zistiť spôsob oceňovania produktov, existenciu aspoň určitej cenovej stratégie, prípadne zistiť či existujú prekážky pri tvorbe voľnej ceny, ktorá je u nás legislatívne garantovaná atď. Na tento účel som si vybral podnik akciová spoločnosť Senická Mliekareň, Senica, ktorej poznatky a využitie daných prostriedkov v praxi sa snažím priblížiť a prípadne analyzujem.

Každá spoločnosť, každá firma vykonáva určitú činnosť, ktorej výsledkom je produkcia výrobkov alebo služieb. Aby táto činnosť bola dokonalá, musí firma tieto svoje produkty predať. Predajom získava nielen prostriedky na svoju ďalšiuiu činnosť, ale aj odmenu za svoju námahu.

Vyprodukovať výrobky a služby je veľmi náročný proces, no oveľa dôležitejší je pre firmu proces predaja. Pri tomto procese zohráva dôležitú úlohu veľa faktorov. Za najdôležitejší a najvýznamnejší faktor, ktorý najviac ovplyvňuje predaj je predsa len stále považovaná cena produktu.

Ak má cena produktu pôsobiť na zákazníka, a tým aj na predaj produktu, musí jej firma venovať maximálnu pozornosť.

Základom tvorby akejkoľvek ceny je jej kalkulovanie. Firma musí zmerať všetky náklady vynaložené na vytvorenie daného produktu. Je to dôležité nielen pre výber ceny ale aj pre dodatočné hľadanie skrytých rezierv pri prípadnom následnom znižovaní ceny niekedy v budúcnosti. V konečnom dôsledku každá cena produktu musí byť podložená kalkuláciou v prípade kontroly firmy štátnymi orgánmi.

Je samozrejmé, že kalkulácia je pre firmu v procese výberu ceny iba nápomocná, a že konečná cena, s ktorou vstupuje produkt na trh, sa od samotnej kalkulácie odlišuje, neberúc teraz ohľad na fakt, že ku kalkulácii ešte treba prirátať i zisk firmy. Samotná cena je výsledkom cenovej stratégie firmy, ktorá z veľkej časti vychádza s cieľov podnikateľského subjektu a jeho poslania. Znamená to, že v určitých prípadoch môže byť jej hodnota nižšia než je hod-nota samotnej kalkulácie ( úplné vlastné náklady produktu ).

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3325.doc 1 269 248 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - Iná katedra/ústav

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37
http://schk.chtf.stuba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Boris Hanak.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HANÁK, Boris: Kalkulácie a tvorba cien [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Iná katedra/ústav. Školiteľ: Ing. Jana Plchová. Rok obhajoby: 1997

Diploma Thesis:

Calculation and price creation

Ing. Boris Hanák (Supervisor: Ing. Jana Plchová) | added: 26. mája 2008

Abstract of diploma thesis: