sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
25 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Metóda forcingu

Tomáš Futáš (Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.) | pridané: 26. mája 2008

Abstrakt rigoróznej práce:

Cieľom tejto práce je poskytnúť základné poznatky o metóde forcingu, ktorá je v súčasnej teórii množín veľmi používaná metóda. Slúži na dokazovanie nezávislosti tvrdení od axiómov ZFC, resp. iných množín axiómov. V práci najprv popíšeme teoretické pozadie forcingu, ktoré je trochu technicky náročnejšie a vyžaduje znalosti z viacerých odvetví teórie množín, resp. matematickej logiky. Z toho dôvodu je časť práce venovaná rekapitulácii rôznych poznatkov, ktoré sú nutné k pochopeniu forcingu. V druhej časti práce sa pokúsime aplikovať získané poznatky na overenie nezávislosti niektorých tvrdení od axiómov ZFC. Asi najznámejšie tvrdenie je hypotéza kontinua, kvôli ktorej bola aj metóda forcingu vyvinutá. Tomuto tvrdeniu sa budeme venovať a dokážeme navyše, že 2^{\omega} môže byť ľubovoľný kardinál s nespočítateľnou ko finalitou.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť rigoróznej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
futas.sk/ download.php?id=doctoral

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora rigoróznej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

FUTÁŠ, Tomáš: Metóda forcingu [ Rigorózna práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky. Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.. Rok obhajoby: 2001

Rigorosis Diploma Thesis:

Forcing

Tomáš Futáš (Supervisor: Doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.) | added: 26. mája 2008

Abstract of rigorosis diploma thesis:

Purpose of the thesis is to show basic properties of forcing which is a widely used method in contemporary set theory. We used it to show that various statements are independent of ZFC axioms.

Purpose of the thesis is to show basic properties of forcing which is a widely used method in contemporary set theory. We used it to show that various statements are independent of ZFC axioms.