sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
26 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Renata Skultetyova
00447928109499 (velka britania)

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2008

Školiteľ:
RNDr. Vladimir Spitalsky

Kľúčové slová:
Leasing, spotrebný úver, čistá súčasná hodnota, vnútorná miera

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

Škola:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Finančný leasing a spotrebný úver

Renata Skultetyova (Školiteľ: RNDr. Vladimir Spitalsky) | pridané: 29. mája 2008

Abstrakt diplomovej práce:

ABSTRAKT

Škultétyová, Renáta: Finančný leasing a spotrebný úver (Diplomová práca)- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied. Katedra matematiky. – Vedúci diplomovej práce: RNDr. Vladimír Špitalský. – Banská Bystrica 2005

V diplomovej práci sú obsiahnuté základné poznatky o lízingu a spotrebnom úvere. Uvedené sú účely, použitie a porovnanie spôsobov financovania majetku cudzím kapitálom. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť je zameraná na definicie, základné pojmy z oblasti lízingu a spotrebného úveru. Obsahuje výhody a nevýhody oboch spôsobov financovania. V druhej časti sú odvodené vzťahy pre čistú súčasnú hodnotu lízingu a spotrebného úveru, tiež ich vnútorné miery výnosnosti. Tretia časť je zameraná na metódy porovnávania týchto dvoch spôsobov financovania. A štvrtá časť uvádza dotazník a jeho spracovanie.

Kľúčové slová: Leasing, spotrebný úver, čistá súčasná hodnota, vnútorná miera

výnosnosti.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3328.doc 800 256 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta - Iná katedra

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SKULTETYOVA, Renata: Finančný leasing a spotrebný úver [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: RNDr. Vladimir Spitalsky. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Financial leasing and and consumer credit (Thesis)

Renata Skultetyova (Supervisor: RNDr. Vladimir Spitalsky) | added: 29. mája 2008

Abstract of diploma thesis:

ABSTRACT Škultétyová, Renáta: consumer Financial leasing and consumer credit (Thesis) – Matej Bel University in Banská Bystrica. Faculty of Natural Sciences. Department of mathematics. – Supervisor of thesis: RNDr. Vladimir Špitalský. – Banská Bystrica 2005. This work contains basic cognitions about leasing and consumer credit.

ABSTRACT

Škultétyová, Renáta: consumer Financial leasing and consumer credit (Thesis) – Matej Bel University in Banská Bystrica. Faculty of Natural Sciences. Department of mathematics. – Supervisor of thesis: RNDr. Vladimir Špitalský. – Banská Bystrica 2005.

This work contains basic cognitions about leasing and consumer credit. The work contains objects, use and collation the way to properties of finance with strange capital. The work is divided into four parts. Part one concerns with definitions, basic cognitions about leasing and consumer credit. Also Part one contains benefits and disabilities of leasing and consumer credit. In Part two there are derived formulas for net present value of leasing and consumer credit, their internal rate of return. Part three is specialized on the method of collation this two properties of finance. And Part four contains questionnaire and manipulation of questionnaire.

Keywords: Leasing, consumer credit, net present value, internal rate of return.