sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
23 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Ilava

Vladimír Ronec (Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.) | pridané: 29. mája 2008

Abstrakt diplomovej práce:

RONEC, Vladimír: Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Ilava

[diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta; Katedra humánnej geografie a demogeografie. Školiteľ:

Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister (Mgr.).

Bratislava : PRIF UK, 2008. 101 s.

Diplomová práca sumarizuje základné poznatky o transformácii priemyselnej štruktúry okresu Ilava. Spolu so všeobecným pohľadom na transformáciu priemyslu na Slovensku, ponúka možnosť porovnania jej priebehu na celoslovenskej a lokálnej úrovni. Obsah práce je rozdelený do piatich kapitol. Práca obsahuje 23 tabuliek, 23 grafov a 5 máp. Prvá kapitola sa zaoberá metodikou a cieľmi práce. Druhá kapitola sa venuje priemyslu ako predmetu výskumu a hlavným vývojovým trendom v priemysle. Podstatná časť kapitoly sa zaoberá hodnotením literatúry venovanej geografii priemyslu, transformácii priemyslu a vývoju priemyslu pod vplyvom globalizácie. Tretia kapitola prináša poznatky o vývoji priemyslu v okrese Ilava do roku 1989. Okrem charakteristiky základných vývojových etáp prináša aj pohľad na vývoj najvýznamnejších priemyselných podnikov v okrese a hodnotí aj pôsobenie lokalizačných činiteľov na vývoj priemyslu v regióne. Štvrtá kapitola sa zaoberá transformáciou priemyslu na Slovensku po roku 1989 a charakterizuje jednotlivé transformačné procesy (konverzia zbrojárskeho priemyslu, privatizácia, zmena vlastníckej štruktúry, zníženie počtu zamestnaných, zmena veľkostnej štruktúry, zmena priestorovej štruktúry, zmena odvetvovej štruktúry, zníženie priemyselnej produkcie, vplyv zahraničného kapitálu). Zhodnoteniu transformačných procesov je venovaná aj piata kapitola, ktorá sa im však venuje na úrovni okresu Ilava. Okrem toho, prináša aj pohľad na stav priemyselnej štruktúry okresu v roku 2006 a charakterizuje vybrané priemyselné podniky podľa odvetví.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3330.pdf 3 913 008 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra humannej geografie a demogeografie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

RONEC, Vladimír: Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Ilava [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humannej geografie a demogeografie. Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Industry structure transformation of the Ilava district

Vladimír Ronec (Supervisor: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.) | added: 29. mája 2008

Abstract of diploma thesis:

RONEC, Vladimír. Industry structure transformation of the Ilava district [diploma thesis]. Comenius University in Bratislava. Faculty of Natural Sciences; Department of Human Geography and Demogeography. Supervisor: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc. Level of Professional Qualification: Master (M.Sc.). Bratislava : PRIF UK, 2008. 101 p.

RONEC, Vladimír. Industry structure transformation of the Ilava district

[diploma thesis]. Comenius University in Bratislava. Faculty of Natural Sciences; Department of Human Geography and Demogeography. Supervisor:

Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc. Level of Professional Qualification:

Master (M.Sc.). Bratislava : PRIF UK, 2008. 101 p.

The diploma thesis gives the basic knowledge about industry transformation of the Ilava district. It offers the general point of view of industry structure as well as the comparison of the development of industry all over the country and local region. This thesis is divided into five chapters, including twenty-three tables, twenty-three graphs and five maps. Chapter 1 is concerned with methods and the aims of the diploma thesis. Chapter 2 talks about industry as the subject of research and the main trends in industry. The constituent of this chapter deals with the literature about the Geography of Industry, transformation of industry and development of industry under the impression of globalization. Chapter 3 brings informations about the development of industry in the Ilava district till 1989. Reports the features of the main industrial phases as well as the view of the progress of the most important industrial companies of this district, also evaluates the effect of location factors on the development of industry in the region. Chapter 4 deals with transformation of industry in Slovakia after 1989 and particularly describes the transformation processes (armament industry conversion, privatization, decrease of number of employees in the industry, changes of proprietary structure, changes of size structure, changes of spatial structure, changes of branch structure, decrease of industrial production, foreign capital influence). To valuation of the transformation processes is also dedicated the 5th chapter, however concerned only to the Ilava district. Besides, this chapter shows the industry structure status in Ilava region in 2006 and characterizes the main industrial enterprises by the branches of economic activity.