Národný strategický referenčný rámec SR 2007 - 2013 a nadväzujúce dokumenty k nemu v kontexte regionálneho rozvoja.

Ing. Martin Gallik (Školiteľ: Ing. Monika Daňová, PhD.) | pridané: 2. júna 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) Slovenskej republiky pre roky 2007 až 2013, je základným kameňom kohéznej politiky SR uplatňovanej v rámci teritória členských štátov Európskej únie, prostredníctvom ktorého obhajuje Slovenská republika svoje konvergenčné ambície vyjadrené v cieľoch rozvoja SR pre uvedené plánovacie obdobie.

Nadväzuje na širšie koncipované nariadenia Európskej komisie a Európskeho parlamentu ako také, opiera sa o ich základ a inštitucionálne vymedzenie kompetencií nadnárodných orgánov a ustanovuje ich prienik do sústavy národných orgánov verejnej správy a koordinácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach Slovenska.

Národný strategický referenčný rámec pomenováva výsledky analýz vnútorného prostredia Slovenskej republiky, vytyčuje vízie, ciele a operačné programy a určuje im podiel doplnkových zdrojov sústavy verejných rozpočtov, tvorených rozpočtom EÚ a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky.

Svojim zameraním pokrýva všetky prioritné oblasti rozvoja SR a na jeho základ nadväzujú jednotlivé operačné programy, ktoré dané oblasti rozvoja bližšie charakterizujú, špecifikujú mieru konvergenčnej pomoci, okruhy podporovaných aktivít, konečných prijímateľov pomoci a obsah oprávnených výdavkov.

Národný strategický referenčný rámec SR je teda spoločne s jednotlivými operačnými programami základným portfóliom dokumentov schválených Európskou komisiou pre finančné zabezpečenie realizácie kohéznej politiky v podmienkach SR.

Pomenováva 11 operačných programov zameraných pre oblasť konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu, zdravotníctva, výskumu a vývoja, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie, dopravy a informatizácie spoločnosti a v neposlednom rade aj v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia. Zvláštne postavenie v uvedenom dokumente majú dva samostatné operačné programy, ktorými sú Regionálny operačný program a operačný program pre Bratislavský kraj.

NSRR SR 2007 – 2013, ako aj nadväzujúce operačné programy, vo všetkých svojich opatreniach systematicky a paralelne sledujú koordináciu a naplnenie štyroch najhlavnejších priorít, ktoré majú horizontálne postavenie – ich význam je prierezový, širokospektrálny a najviac vyjadruje ciele kohéznej politiky EÚ. Sú nimi marginalizované komunity (v podmienkach SR ide o rómske komunity), zachovanie rovnosti príležitostí, trvalo udržateľný rozvoj a informačná spoločnosť.

Diplomová práca je analýzou súvisiacich dokumentov NSRR SR 2007 – 2013, ako základného dokumentu pri obhajobe rozvojových priorít Slovenska v nadchádzajúcom sedemročnom plánovacom období EÚ. Popisuje nadväznosť NSRR SR 2007 – 2013 na základné dokumenty Európskeho parlamentu a Európskej komisie, od ktorých sa odvíja realizácia regionálnej politiky v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Opisuje systémové zmeny prístupu európskej regionálnej politiky k členským štátom oproti predošlému plánovaciemu obdobiu rokov 2000 až 2006. V krátkosti posudzuje postup tvorby strategického rámca z pozície Slovenska, ako členského štátu EÚ a proces konzultácií a obhajovania na pôde Európskej komisie.

Vo svojej obsahovej časti sa táto diplomová práca zameriava hlavne na pomerne podrobný popis obsahovej stránky Národného strategického referenčného rámca, jeho analýz, vízie, strategických cieľov, operačných programov a opatrení v nadväznosti na integritu Slovenska v jednotných podmienkach Európskej únie. Rovnako poskytuje prehľad jeho súvislostí s ďalšími dokumentmi nariaďovacieho, strategického a vykonávacieho charakteru.

Keďže NSRR SR 2007 – 2013 predstavuje základný dokument Slovenska pri uplatňovaní európskej filozofie regionálnej politiky, kohézie a doplnkovosti, zameriava sa táto práca rovnako na súvisiace národné dokumenty nižšieho stupňa nadväznosti k nemu.

Ide predovšetkým o jednotlivé operačné programy, ktorých je spoločne jedenásť. Desať z nich má priamy vplyv na implementáciu regionálnej politiky EÚ v ekonomických a sociálnych podmienkach regiónov Slovenska. Operačný program Technická pomoc, predstavuje samostatný realizačný manuál politicky aj organizačne zodpovedných ústredných orgánov štátnej správy, ktorého podstata nemá žiaden priamy ekonomický ani rozvojový vplyv pre jednotlivé regióny Slovenska.

Vzhľadom ku skutočnosti, že Národný strategický referenčný rámec SR nepopisuje komplexný prístup ku všetkým možnostiam implementácie finančnej pomoci EÚ na najbližšie sedemročné plánovacie obdobie, zameriava sa obsah tejto práce aj na nepriamo súvisiace dokumenty, ktoré so strategickým rámcom nemajú žiadnu priamu súvzťažnosť. Boli však Slovenskou republikou obhájené na pôde Európskej komisie, ako programy súvisiace s prioritami rozvoja Slovenska a ich realizácia je zabezpečená prostredníctvom ďalších nástrojov finančného a implementačného mechanizmu EÚ.

Uvedená téma diplomovej práce skúma svojim spôsobom veľmi široký okruh súvisiacich dokumentov a tém, ktoré nie je možné v bežnom rozsahu tejto práce podrobnejšie pomenovať a analyzovať.

Z tohto dôvodu sa v jej závere zameriavame na vyjadrenie určitého vlastného názoru na funkčnosť celého systému riadenia NSRR SR, jednotlivých operačných programov a koordinácie s ostatnými formami pomoci EÚ. Zároveň konštruujeme vlastné závery a odporúčania pre danú oblasť skúmania, ktoré sa opierajú o názory viacerých odborníkov v danej oblasti, ktoré sa nám podarilo získať pri konzultáciách a diskusiách s nimi.

Tie charakterizujú NSRR z dlhodobého hľadiska ako dokument s pozitívnym vplyvom v oblasti rozvoja regiónov Slovenska a konštatujú možnosti zlepšenia a to hlavne v oblastiach dodržiavania princípov partnerstva, zjednodušenia administratívnej náročnosti implementácie jednotlivých operačných programov a projektov, finančného zrovnoprávnenia verejného, samosprávneho a tretieho sektora a elektronizácie systému riadenia.

Vzhľadom k tomu, že k jej zostaveniu bolo potrebné preštudovať množstvo rôznorodých podkladov, má táto diplomová práca vo svojej podstate integrálny charakter. Poskytuje ucelený prehľad súvisiacich dokumentov, podporných programov a ďalších možností implementácie regionálnej politiky EÚ v podmienkach Slovenska. Je zároveň východiskom pre prípadné ďalšie rozsiahle skúmanie v danej oblasti.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3335.pdf 2 042 253 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - Iná katedra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Ing. Martin Gallik.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

GALLIK, Martin: Národný strategický referenčný rámec SR 2007 - 2013 a nadväzujúce dokumenty k nemu v kontexte regionálneho rozvoja. [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Iná katedra. Školiteľ: Ing. Monika Daňová, PhD.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

National Strategic Reference Framework SR 2007 – 2013 and the Documents Connected with It in the Context of Regional Development.

Ing. Martin Gallik (Supervisor: Ing. Monika Daňová, PhD.) | added: 2. júna 2008

Abstract of diploma thesis:

The master thesis provides a detailed summary of the documents related to National Strategic Reference Framework of the Slovak Republic for the years 2007 – 2013 as the primary document when defending the development priorities of Slovakia during the coming sever-year-long planning period of EU.

The master thesis provides a detailed summary of the documents related to National Strategic Reference Framework of the Slovak Republic for the years 2007 – 2013 as the primary document when defending the development priorities of Slovakia during the coming sever-year-long planning period of EU.

It describes the connection of National Strategic Reference Framework SR with the primary documents of European Parliament and European Committee and on which the realization of regional policy in the particular member countries of European Union depends. It also describes the system changes of the attitude of European regional policy toward the member countries in the comparison with the previous planning period 2000 – 2006.

It briefly assesses the procedure of the production of the strategic framework from the position of Slovakia as a member country of EU and the process of consultations and defending on the ground of European Committee.

In its content part, this master thesis is mainly aimed at a quite detailed description of the content part of National Strategic Reference Framework, its analyses, visions, strategic objectives, operating programs and precautions connected with the integrity of Slovakia in the particular conditions of European Union. At the same time, it provides the summary of other documents of a perceptive, strategic and executive character.

It is mainly concerned of particular operating programs. There are eleven programs together and ten of them have a direct influence on the implementation of regional policy in the economic and social conditions of the regions of Slovakia. The operating program of Technical Help represents an independent realization manual of politically and organizationally responsible bodies of the state administration. Its basis has no direct economic and development influence on the particular regions of Slovakia.

With regard to the fact that National Strategic Reference Framework SR does not describe a complex attitude toward all possibilities of the implementation of financial aid of EU for the closest seven-year-old planning period, the content of this thesis is aimed at the documents which are indirectly connected with the strategic framework and do not have any correlation with it. However, on the ground of European Committee they have been defended by the Slovak Republic as programs connected with the development priorities of Slovakia and their realization is provided by other tools of the financial and implementation mechanism of EU.

The topic of this master thesis examines a very wide sphere of connected documents and themes which are not possible to be analyzed detailedly within the basic extent of this theses.

Due to this, in the end I focus on expressing my own opinion on the functionality of the whole governance system of NSRF SR and its particular operating programs and coordination with other forms of help of EU. At the same time I set up my own conclusions and recommendations for this area of study. They are based on opinions of some experts in this area I have gained when having discussions with them.

With regard to the fact that it was necessary to study a lot of different sources to put this thesis together, it has basically an integral character. It provides a self-contained summary of connected documents, support programs and other possibilities of the implementation of regional policy of EU under the conditions of Slovakia. At the same time, it is a basis for another potential extensive investigation in this area.