Meta:

Za prácu už hlasovalo
33 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Inkrementálny systém pre rozpoznávanie obrazových vzorov

Tomáš Reiff (Školiteľ: Prof. Ing. Peter Sinčák CSc.) | pridané: 8. júna 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Táto diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním objektov ako aj multi-agentovým inkrementálnym systémom MASS architektúry typu klient-server, ktorý bude následne toto rozpoznávanie zastrešovať. Samotné rozpoznávanie objektov je tu realizované pomocou metódy SIFT. Táto metóda je spolu s ďalším postupom implementovaná do pluginov s ktorými následne MASS pracuje. Pomocou klienta tohto systému je možné vzdialené paralelné učenie rôznych objektov, alebo ich rozpoznávanie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3344.pdf 2 801 613 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

REIFF, Tomáš: Inkrementálny systém pre rozpoznávanie obrazových vzorov [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie. Školiteľ: Prof. Ing. Peter Sinčák CSc.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Incremental system for image pattern recognition

Tomáš Reiff (Supervisor: Prof. Ing. Peter Sinčák CSc.) | added: 8. júna 2008

Abstract of diploma thesis:

This master thesis deals with object recognition and multi-agent incremental system MASS with client-server architecture in which the recognition will be hosted. The object recognition has been realized here by method called SIFT. This method together with additional approach is implemented in plugins which are later on used by MASS.

This master thesis deals with object recognition and multi-agent incremental system MASS with client-server architecture in which the recognition will be hosted. The object recognition has been realized here by method called SIFT. This method together with additional approach is implemented in plugins which are later on used by MASS. With the client of this system it is remotely and in parallel manner possible to learn various objects or to recognize them.