sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
26 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Róbert Drabišin
Mgr.Róbert Drabišin
Údol 17
065 45

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2008

Školiteľ:
prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc

Kľúčové slová:
obyvateľstvo, okres Stará Ľubovňa, potenciál, regionálny rozvoj

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Všeobecná biológia

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Okres Stará Ľubovňa: regionálny rozvoj z hľadiska potenciálu obyvateľstva

Mgr. Róbert Drabišin (Školiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc) | pridané: 24. júna 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom predkladanej práce je podať analýzu potenciálu rozvoja okresu Stará Ľubovňa z hľadiska ľudských zdrojov, pričom ponúka jednotlivé výstupy o situácií v okrese Stará Ľubovňa, hlavne o štruktúre obyvateľstva, o vývoji zamestnanosti a nezamestnanosti. Takisto o vzdelávacích inštitúciách, o orgánoch verejnej správy a iných inštitúciách, ktoré majú do činenia s podporou zamestnanosti, o makroekonomických ukazovateľoch okresu, o oblastiach, v ktorých je perspektívne podnikať, o existujúcej infraštruktúre, o nosných zamestnávateľoch. Súčasťou práce je aj analýza možností rozvoja územia na mikroregionálnej úrovni, či pomocou štrukturálnych fondov EÚ, ako aj perspektívy cezhraničnej spolupráce.

Práca je zameraná na regionálny rozvoj okresu Stará Ľubovňa z hľadiská ľudských zdrojov. Po úvodnej fyzicko-geografickej analýze okresu, nasleduje charakteristika socio-ekonomickej sféry s hospodárskym profilom a trendmi vývoja hospodárstva v okrese Stará Ľubovňa. Najväčšiu pozornosť v práci venujeme jednotlivým štruktúram obyvateľstva. Cieľom tejto časti práce je určiť potenciál obyvateľstva okresu Stará Ľubovňa. V ďalšej kapitole sme pomocou dotazníka zisťovali vzťahy zamestnávatelia – zamestnanci – úrad práce. V ďalšej kapitole sa venujeme možnostiam rozvoja okresu Stará Ľubovňa na základe štrukturálnych fondov Európskej Únie, cezhraničnej spolupráce s okresom Nowy Sazc z Poľskej republiky a takisto sa venujeme možnostiam spolupráce obcí na mikroregionálnej úrovni. Záverečná kapitola obsahuje zhodnotenie a možnosti rozvoja okresu Stará Ľubovňa na základe ľudských zdrojov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3374.pdf 2 848 457 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

DRABIŠIN, Róbert: Okres Stará Ľubovňa: regionálny rozvoj z hľadiska potenciálu obyvateľstva [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

District of Stará Ľubovňa: regional development from the point of view of human potential

Mgr. Róbert Drabišin (Supervisor: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc) | added: 24. júna 2008

Abstract of diploma thesis:

This work is oriented to the regional development of district of Stará Ľubovňa from the point of view of human potential. After the introductory physical-geographic characterization, follows the social-economic characterization with economic profile and with developmental trends of economic in the district of Stará Ľubovňa. The greatest attention is devoted to individual structures of population.

This work is oriented to the regional development of district of Stará Ľubovňa from the point of view of human potential. After the introductory physical-geographic characterization, follows the social-economic characterization with economic profile and with developmental trends of economic in the district of Stará Ľubovňa. The greatest attention is devoted to individual structures of population. Our objective in this chapter is to define the human potential in the district of Stará Ľubovňa. In the next chapter we find out relations employers – employees – department of labour through the use of questionnaire. Then we devote the possibilities of development in the district of Stará Ľubovňa on the basis of structural founds, trans-border co-operation with district of Nowy Sacz from Poland and we devote also co-operation on the microregional level between villages. The last chapter is oriented to the assessment and possibilities of development of district of Stará Ľubovňa from the point of view of human potential.