Meta:

Za prácu už hlasovalo
24 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Mobilný telefón a internet ako fenomény doby. Pozícia mobilného telefónu a internetu v každodennom živote jednotlivca s akcentom na komunikačný aspekt.

Kamila Beňová (Školiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.) | pridané: 1. júla 2008

Abstrakt diplomovej práce:

ad 1/ Predkladaná diplomová práca sa zaoberá mobilným telefónom a internetom z teoretickej stránky. Sleduje ich v kontexte súčasnej modernej doby a vykresľuje ich ako fenomény, pričom sa zaoberá ich vznikom, vývinom a súčasným stavom, berúc do úvahy situáciu vo svete ako aj na Slovensku. Všíma si ich rolu v medziľudskej komunikácii a v zásahoch do sociálnych noriem správania sa. Taktiež sa snaží o vysvetlenie súvislostí ich používania so spoločenskými procesmi súčasnosti, čo okrem textu dopĺňa aj priložená obrazová príloha.

ad 2/ Predkladaná diplomová práca sa zaoberá mobilným telefónom a internetom z praktickej stránky. T. j. spracúva kvalitatívny výskum založený na názoroch, skúsenostiach a postrehoch informátorov troch rozdielnych vekových kategórií. Hľadá ich pozíciu v každodennom živote jednotlivca. Analyzuje a sumarizuje zistené informácie z emic perspektívy. Ktoré následne interpretuje, a komparuje, z perspektívy etic.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3385.zip 10 083 627 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra etnológie a etnomuzikológie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BEŇOVÁ, Kamila: Mobilný telefón a internet ako fenomény doby. Pozícia mobilného telefónu a internetu v každodennom živote jednotlivca s akcentom na komunikačný aspekt. [ Diplomová práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a etnomuzikológie. Školiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Mobile Phone and Internet as a Phenomenons of the Era. The Position of Mobile Phone and Internet in a Human´ s Everyday Life with an Accent on Communication Aspect.

Kamila Beňová (Supervisor: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.) | added: 1. júla 2008

Abstract of diploma thesis:

ad 1/ Submitted diploma work is concerned with mobile phone and internet from the teoretical side. Work is monitoring them from context of modern era and they are described as phenomenons, it´s dealing with their creation, development and curent stage, regarding the situation in whole world and as well as in Slovakia.

ad 1/ Submitted diploma work is concerned with mobile phone and internet from the teoretical side. Work is monitoring them from context of modern era and they are described as phenomenons, it´s dealing with their creation, development and curent stage, regarding the situation in whole world and as well as in Slovakia. It´s noticing their role in human communication and interferece of it in the norms of behaviour. It´s trying also for an explication of their use in present social processes, what expecting the text complements the picture attachement, too.

ad 2/ Submitted diploma work is concerned with mobile phone and internet from the practical side. That means: it´s elaborating qualitative research based on opinions, experiences and observiations of people of three diferent age categories. It is searching for their positions in their everyday life. It is analizing, and also summarizig, founded informations based on emic account. Which is followed by interpretion, and also comparing, based on etic account.