diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Predikcia a analýza metabolických vlastností baktérií na...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
23 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Bc. Pavol Mikolka
184403@mail.muni.cz, ontokuk@gmail.com

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 2008

Školiteľ:
doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Kľúčové slová:
predikcia metabolizmu, metabolická dráha, predikcia, genómová anotácia, bioinformatické programy, blastová analýza

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Predikcia a analýza metabolických vlastností baktérií na základe kompletnej genómovej sekvencie

Bc. Pavol Mikolka (Školiteľ: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.) | pridané: 8. júla 2008

Abstrakt bakalárskej práce:

Nukleotidová genómová sekvencia transformovaná do metabolickej organizovanosti mikroorganizmu.

V súčasnej dobe je kompletne sekvencovaných niekoľko stoviek bakteriálnych genómov a ďalšie sú pred dokončením. Výstupné informácie zo sekvenčného procesu je potrebné analyzovať: porozumieť nukleotidovej organizácií na DNA, predpovedať proteóm a odvodiť základné metabolické vlastnosti a fyziológiu skúmanej baktérie. Tento zložitý proces predikcie a analýzy metabolických dráh sme sa pokúsili demonštrovať na príklade baktérie Treponema pallium subsp. pallidum kmeň Nichols.

Laboratory of Bacterial Genetics and Genomics, Department of Biology, Faculty of Medicine MU

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
is.muni.cz/ th/ 184403/ prif_b/ ?lang=en

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Department of Biology MU.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MIKOLKA, Pavol: Predikcia a analýza metabolických vlastností baktérií na základe kompletnej genómovej sekvencie [ Bakalárska práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.. Rok obhajoby: 2008

Bachelor Thesis:

Prediction and analysis of bacterial metabolic capabilities based on complete genome sequence

Bc. Pavol Mikolka (Supervisor: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.) | added: 8. júla 2008

Abstract of bachelor thesis:

From whole genome sequence to metabolic organization of microorganism.

Several hundreds of the bacterial genomes have been completely sequencing nowadays and the others are before completion. It is necessary to analyze the output data from the sequence process: to understand the nucleotides organization on DNA strands, to predict the proteome and deduce essential metabolic characteristics and the physiology of studying bacteria. We have tried to illustrate this complicated process of prediction and analysis of the metabolic pathways at the example of bacteria Treponema pallidum subsp. pallidum strain Nichols.