Meta:

Za prácu už hlasovalo
31 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ing. Jaroslav Sekerka
+421 (904) 644104

Dostupný celý text práce:
ZIP
r. 2008

Školiteľ:
doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD.

Kľúčové slová:
Most, Prierez 2T, Zelezobetonovy Most

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra betónových konštrukcií a mostov

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

NÁVRH HORNEJ STAVBY MOSTA 2T PRIEČNEHO REZU BEZ PRIEČNIKOV NAD MEDZIĽAHLÝMI PODPERAMI

Ing. Jaroslav Sekerka (Školiteľ: doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD.) | pridané: 14. júla 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť hornú stavbu 2T monoliticky budovaného mosta bez medziľahlých priečnikov nad podperami. Stužujúce priečniky sú navrhnuté len na začiatku a na konci mosta nad oporami. Nosná konštrukcia je dodatočne predpätá trinásťlanovými káblami. V pozdĺžnom smere mosta je prierez konštantný po celej dĺžke mosta, čo umožňuje použitie posuvného systémového debnenia. Krajné rozpätia mosta sú približne 24,5 m, ostatné medziľahlé rozpätia sú približne 33,5 m. Most je budovaný technológiou na pevnej skruži po poliach. Počas výstavby prechádza rôznymi zaťažovacími stavmi až po výsledný statický systém, ktorý je osempoľový spojitý nosník.

V prvej časti sú navrhnuté predpínacie káble ako obmedzené predpätie na štádium výstavby. To znamená, že počas výstavby pripúšťame v hornom alebo spodnom vlákne kritických prierezov nosnej konštrukcie normou povolené ťahové napätia. V tejto časti je rátané len s krátkodobými stratami predpätia.

V druhej časti je overované finálne štádium nosnej konštrukcie. Je to na výslednej statickej schéme osempoľového spojitého nosníka. Najväčší vplyv má pohyblivé zaťaženie od dopravy na nosnú konštrukciu. Overujú sa kombinácie zaťažení na nosnú konštrukciu tak aby v kritických prierezoch konštrukcie počas životnosti nastalo nanajvýš také tlakové alebo ťahové napätie, aké dovoľuje európska norma EN 1992-1-1 pre betón použitého typu. Pri tomto overení sa berú do úvahy krátkodobé aj dlhodobé straty predpätia. Nosná konštrukcia bola overená na šmykové namáhanie, na ktoré boli navrhnuté strmienky do trámov. Tak isto bola nosná konštrukcia overená na namáhanie krútením a výstupom s výpočtu bola prídavná plocha k strmienkovej výstuži a pozdĺžna výstuž v tráme.

V poslednej časti diplomovej práce je zjednodušene rozobrané priečne pôsobenie nosnej konštrukcie aj popisom jednoduchého výpočtového modelu, prostredníctvom ktorého boli stanovené momenty v priečnom smere na nosnej konštrukcii. Tak isto boli výstupom aj potrebné plochy výstuže v jednotlivých prierezoch priečneho rezu. Na maximálne hodnoty týchto plôch boli navrhnuté po celej dĺžke mosta medzi priečnikmi rovnaké rozmiestnenie aj veľkosť betonárskej výstuže. Veľkosti profilov a jednotlivé vzdialenosti sú znázornené v statickom výpočte na schéme vystuženia a tak isto v prílohe na výkrese betonárskej výstuže.

Všetky postupy a overenia boli vyhodnocované podľa príslušných európskych noriem.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3398.zip 1 876 446 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta - Katedra betónových konštrukcií a mostov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Knižnica a informačné centrum
Radlinského 11
Bratislava 1
813 68
http://www.svf.stuba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Ing. Jaroslav Sekerka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SEKERKA, Jaroslav: NÁVRH HORNEJ STAVBY MOSTA 2T PRIEČNEHO REZU BEZ PRIEČNIKOV NAD MEDZIĽAHLÝMI PODPERAMI [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra betónových konštrukcií a mostov. Školiteľ: doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Design upper construction of a 2T bridge

Ing. Jaroslav Sekerka (Supervisor: doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD.) | added: 14. júla 2008

Abstract of diploma thesis:

The aim of this diploma work is to design upper construction of a 2T bridge. The bridge geometry is without cross beam over the intermediate piers. Stiffening cross beam is located only at the beginning and the end of a bridge over the end piers. Load-bearing structure is pre-stressed by die-formed cables, which consist of thirteen strands.

The aim of this diploma work is to design upper construction of a 2T bridge. The bridge geometry is without cross beam over the intermediate piers. Stiffening cross beam is located only at the beginning and the end of a bridge over the end piers. Load-bearing structure is pre-stressed by die-formed cables, which consist of thirteen strands. The cross section is constant in the longitudinal direction, which enables usage of the system formwork for whole load-bearing bridge structure. Abutment spans are approximately 24,5 m in long and the six midspans are approximately 33,5 m in long. The load-bearing structure of bridge will be casted in place and it will be built on the falsework by field. The structure will have more static system during the construction. The final static system is eight span continuous beam.

In the first part we design die-formed cables for construction stages. Et habuit norm permits tension stress in the critical cross sections. We count only with short term losses, which contain losses at anchorage, short term relaxation of strand, consecutive tension and losses due to friction in straight and curved cables.

In the second part we calculate definitive stage of load-bearing structure. It is on the final static system, which is eight span continuous beam. The moving load from transportation has the major effect on load-bearing structure. The stresses in all critical sections must not accede maximum allowance for tension and compression. These stress levels are specified by European norm. We count with short term losses and long term losses as well. The load-bearing structure was checked on shearing stress, and the output from this stress check is designed of stirrup reinforcement into the main bridge beams. The load-bearing structure was checked for torsion stresses too, and the output from this stress check give us the additional sectional area for stirrup reinforcement and longitudinal reinforcement into the main bridge beams.

In the last part, there is a simple analysis of cross section effect. There is located description of simple computing model, through which we computed moments acting in cross direction were computed. Next output of this model was required for areas of reinforcement in upper and lower faces. According to maximum of these values profile and quantity of reinforcement were designed. This reinforcement according to reinforcement scheme is the same along the load-bearing structure between stiffening cross beams.

All practices and calculations are made according to appropriate European standards.